Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Propozycja nowelizacji art. 42 Karty Nauczyciela

Propozycja nowelizacji art. 42 Karty Nauczyciela

Propozycja nowelizacji art. 42 Karty Nauczyciela

W związku z licznymi nieprawidłowościami dotyczącymi sposobu realizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela (tzw. dodatkowa godzina) Zarząd Główny ZNP przekazał na ręce parlamentarzystów propozycję nowelizacji tego artykułu.

Celem proponowanej zmiany – jak czytamy na stronie Związku – jest wydanie rozporządzenia określającego rodzaje, sposób realizacji i rozliczania  dodatkowych godzin edukacyjnych.

Obecnie ZNP jest w trakcie przeprowadzania badania ankietowego dotyczącego art. 42 KN. Zdaniem Związku wyniki badania będą miały istotny wpływ na proces legislacyjny, a  w konsekwencji nowelizację art. 42 Karty.

Ponadto ZNP złożył w Sejmie propozycję nowelizacji:

  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta  Nauczyciela  (art. 30a) – proponowana zmiana dotyczy uwzględnienia w treści tego przepisu organów prowadzących będących organami administracji rządowej, a tym samym objęcia prawem do dodatku uzupełniającego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez te organy;

  • ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (art. 2 pkt 1) – zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego m.in. o nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia  29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej;

  • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 1) – celem proponowanej regulacji jest wprowadzenie możliwości prowadzenia sporu zbiorowego dotyczącego płac lub świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej z właściwym ministrem lub organem wykonawczym właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dodanie art. 39a) – proponowana nowelizacja dotyczy corocznego określania przez radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa (w drodze uchwały) minimalnego wzrostu wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym pracowników samorządowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.

Źródło: ZNP

Czytaj również