Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Kierowanie nieletnich do ośrodków wychowawczych i socjoterapii

Kierowanie nieletnich do ośrodków wychowawczych i socjoterapii

Kierowanie nieletnich do ośrodków wychowawczych i socjoterapii

Z dniem 27.01.2011 r. wejdzie w życie nowelizacja rozp. MENiS z dn. 26.07.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz.U. Nr 178, poz. 1833), opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 9 pod pozycją 41.

Zmiany wprowadzone do rozp. podstawowego polegają przede wszystkim na:

  • wskazaniu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) jako właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wskazywanie miejsc w odpowiednich dla nieletnich ośrodkach na terenie kraju,

  • uproszczeniu i usprawnieniu procedur kierowania i przyjmowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (zwanych dalej – „ośrodkami”) oraz przenoszenia i zwalniania nieletnich z tych ośrodków.

ORE odpowiedzialny za wskazywanie wolnych miejsc w ośrodkach

W poprzednim stanie prawnym jednostką organizacyjną odpowiedzialną za wskazywanie miejsc w ośrodkach na terenie kraju było Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Z dniem 01.01.2010 r., na podstawie zarządzenia nr 19 MEN z dn. 10.12.2009 r., z połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i CMPP-P powstała nowa jednostka organizacyjna, będąca publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. To właśnie ORE pełni teraz rolę jednostki odpowiedzialnej za wskazywanie wolnych miejsc w ośrodkach, do których kierowani mogą być nieletni na terenie kraju. W związku z powyższym zmianom o charakterze dostosowawczym uległo szereg przepisów wymienionego na wstępie rozp. podstawowego.

Usprawnienie procedur dzięki łączności elektronicznej

By usprawnić postępowanie w sprawach kierowania i przyjmowania nieletnich do ośrodków oraz przenoszenia i zwalniania nieletnich z tych ośrodków, resort wprowadził nowe rozwiązania. Jednym z nich jest zasada wykorzystania łączności elektronicznej w kontaktach między starostami, ośrodkami, organami je prowadzącymi oraz ORE.

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 cyt. rozp. w celu sprawnej realizacji ww. procedur właściwi starostowie, ośrodki oraz organy prowadzące ośrodki współpracują z ORE za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W ramach tej współpracy ośrodki mają obowiązek niezwłocznie przekazywać organom prowadzącym i ORE informacje o wolnych miejscach, które mogą się pojawić w ośrodkach w następstwie niedoprowadzenia nieletniego do ośrodka, przeniesienia do innego ośrodka, zwolnienia z ośrodka lub nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w ośrodku trwającej dłużej niż 4 tygodnie. Z kolei organ prowadzący ośrodek został zobowiązany do stałej analizy stanu wykorzystania miejsc, którymi dysponuje ośrodek.

Procedura kierowania nieletniego do ośrodka

Nowelizacja zmienia również procedurę kierowania nieletniego do odpowiedniego dla niego ośrodka (§ 3 ust. 1–6 cyt. rozp.). Nowa procedura przewiduje kluczową rolę starosty w zakresie analizy dokumentacji nieletniego oraz sporządzania wniosku o wskazanie miejsca w ośrodku. Dokumentacja nieletniego będzie gromadzona przez właściwego starostę, a następnie, po wskazaniu przez ORE odpowiedniego ośrodka, przesyłana przez niego pocztą wraz ze skierowaniem do tego ośrodka. Postępowanie, począwszy od wydania orzeczenia sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku do przyjęcia go do ośrodka, przedstawia się zatem następująco:

1)  w starostwie dokonywana jest analiza dokumentacji nieletniego,

2)  na podstawie tej analizy starosta sporządza wniosek o wskazanie odpowiedniego dla nieletniego ośrodka,

3)  wniosek ten starosta przekazuje do ORE za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; informacje, które muszą znaleźć się we wniosku, szczegółowo określa § 3 ust. 2 cyt. rozp.,

4)  na podstawie wniosku starosty ORE wskazuje właściwemu staroście odpowiedni dla nieletniego ośrodek oraz powiadamia o tym sąd rodzinny, wskazany ośrodek oraz rodziców lub opiekunów nieletniego,

5)  właściwy starosta wydaje skierowanie dla nieletniego do wskazanego przez ORE ośrodka i przekazuje to skierowanie do ośrodka za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz poczty; do skierowania, przysyłanego do ośrodka za pośrednictwem poczty, starosta dołącza dokumentację nieletniego; zakres dokumentów, jakie obejmuje dokumentacja nieletniego, określa § 3 ust. 6 cyt. rozp.

Nowe obowiązki starosty i dyrektora ośrodka

Nowelizacja nakłada na starostę nowy obowiązek – w okresie oczekiwania na wskazanie ośrodka przez ORE, czyli już po wysłaniu wniosku do Ośrodka, starosta ma obowiązek informować ORE o zmianach okoliczności objętych wnioskiem dotyczących kierowanego nieletniego.

Dyrektor ośrodka, w okresie pobytu nieletniego w ośrodku, ma z kolei obowiązek uzupełniać dokumentację nieletniego o:

  • dokumenty dotyczące jego stanu zdrowia,

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli takie zostało wydane w okresie pobytu nieletniego w ośrodku,

  • dokumenty zawierające informacje o efektach zastosowanych wobec nieletniego działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych oraz zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego.

Ośrodek poczeka na nieletniego tylko miesiąc

W celu optymalizacji wykorzystywania wolnych miejsc w ośrodkach nowelizacja skraca czas oczekiwania na nieletniego skierowanego do ośrodka. Oznacza to, że po otrzymaniu przez dyrektora ośrodka skierowania wydanego przez starostę miejsce dla nieletniego będzie „zarezerwowane” przez miesiąc, a nie jak dotychczas – 3 miesiące. Jeżeli w terminie jednego miesiąca nieletni nie zostanie doprowadzony do ośrodka, miejsce zostanie zwolnione i stanie się dostępne dla innych potencjalnych wychowanków. Dyrektor ośrodka zgłasza fakt niedoporowadzenia nieletniego właściwemu staroście oraz ORE w formie elektronicznej, a pocztą przesyła staroście dokumentację nieletniego. Dyrektor ośrodka informuje o tym fakcie również sąd rodzinny.

Nowelizacja zrywa też z długotrwałym oczekiwaniem na wychowanków ośrodków, którzy samowolnie oddalili się z ośrodka lub nie wrócili z urlopu – miejsce w ośrodku będzie na nich czekać nie 8, lecz 4 tygodnie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w ośrodku trwającej dłużej niż 4 tygodnie, licząc od dnia powiadomienia sądu rodzinnego o nieobecności nieletniego, dyrektor ośrodka powiadomi o tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwego starostę oraz ORE, a ponadto – sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów oraz właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Następnie dyrektor ośrodka prześle pocztą właściwemu staroście dokumentację nieletniego, uzupełnioną o dokumenty w zakresie określonym w § 3 ust. 7 cyt. rozp.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również