Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zmiana w ustawie o ZFŚS oraz obowiązki informacyjne pracodawców dotyczące funduszu

Zmiana w ustawie o ZFŚS oraz obowiązki informacyjne pracodawców dotyczące funduszu

Zmiana w ustawie o ZFŚS oraz obowiązki informacyjne pracodawców dotyczące funduszu

Z dniem 01.01.2011 r. zmianie ulega art. 3 ust. 2 ustawy z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), którego nowe brzmienie wynika z art. 20 ustawy z dn. 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).

Powyższa zmiana ma typowo redakcyjny charakter i polega na dostosowaniu treści art. 3 ust. 2 ustawy o ZFŚS do aktualnych unormowań zawartych w ustawie z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). W dotychczasowym zapisie wymienionego art. 3 ust. 2 ustawy o ZFŚS widnieje odesłanie do uchylonej, poprzednio obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Po korekcie tego przepisu stanowi on, że pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. W stosunku więc do poprzedniego brzmienia omawianej regulacji zmienił się katalog podmiotów zobowiązanych do tworzenia ZFŚS, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

-------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS przewiduje, iż pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień 01.01. danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 cyt. ustawy lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 3 ust. 4–6 ustawy o ZFŚS. Jeżeli wymienieni pracodawcy nie zamierzają tworzyć Funduszu ani wypłacać świadczenia urlopowego, to informację w tej sprawie przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u konkretnego pracodawcy, przy czym powyższa regulacja dotyczy pracodawców nieobjętych u.z.p. lub niemających obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania.
Pracodawcy zatrudniający na dzień 01.01. danego roku co najmniej 20 pracowników objętych u.z.p., postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawierają w u.z.p.; analogicznie postępują pracodawcy nieobjęci u.z.p., tzn. postanowienia w zakresie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zamieszczają w regulaminie wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, w sprawach, o których mowa, wymagana jest konsultacja z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentacji jej interesów.

M. Ofierski

Czytaj również