Biblioteka Prawa O鈍iatowego

ZAM紟 DOST襾
Przypomnij mi login i has這
Wyszukiwanie zaawansowane »

NSA: Likwidacja szko造 wymaga konsultacji ze zwi您kiem zawodowym

NSA: Likwidacja szko造 wymaga konsultacji ze zwi您kiem zawodowym

NSA: Likwidacja szko造 wymaga konsultacji ze zwi您kiem zawodowym

Uchwa造 o zamiarze likwidacji szko造 oraz o likwidacji szko造 s aktami prawa miejscowego i podlegaj konsultacji ze zwi您kami zawodowymi. Rada gminy musi przed這篡 do zaopiniowania odpowiednim w豉dzom statutowym zwi您ku zawodowego przynajmniej jeden z projekt闚 uchwa dotycz帷ych likwidacji szko造: uchwa喚 o zamiarze likwidacji szko造 lub uchwa喚 o likwidacji szko造 – stwierdzi Naczelny S康 Administracyjny w uchwale podj皻ej w dniu 29.11.2010 r. (sygn. akt I OPS 2/10).

Powy窺za uchwa豉 NSA to uchwa豉 abstrakcyjna, której celem jest zapewnienie jednolito軼i orzecznictwa s康owo-administracyjnego. Sk豉d s璠ziowski podejmuje j na wniosek 軼i郵e okre郵onych podmiotów (w tym przypadku: Prezesa NSA) w celu wyja郾ienia przepisów prawnych, których stosowanie wywo豉這 rozbie積o軼i w orzecznictwie s康ów administracyjnych. Takie uchwa造 nie maj zatem bezpo鈔edniego zwi您ku z post瘼owaniem tocz帷ym si w indywidualnej sprawie s康owo-administracyjnej, s jednak wi捫帷e w innych analogicznych sprawach.

Kwalifikacja prawna uchwa造 o likwidacji szko造

Przedmiotem rozpoznania NSA by這 zagadnienie prawne zamykaj帷e si w pytaniu: czy uchwa豉 o likwidacji (lub o zamiarze likwidacji) szko造 podj皻a na podstawie art. 59 ust. 1 u.s.o. jest aktem prawnym, którego projekt podlega zaopiniowaniu przez odpowiednie w豉dze statutowe zwi您ku zawodowego stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o zwi您kach zawodowych?

Badaj帷 powy窺ze zagadnienie, s璠ziowie zauwa篡li, 瞠 charakter uchwa造 o likwidacji b康 o zamiarze likwidacji szko造 podj皻ej na podstawie art. 59 ust. 1 u.s.o. budzi wiele w徠pliwo軼i prowadz帷ych do rozbie積o軼i w orzecznictwie s康owym, dotycz帷ych zarówno charakteru takich uchwa, jak równie zakresu kompetencji opiniodawczych zwi您ków zawodowych. Podejmowane przez samorz康y uchwa造 w przedmiocie likwidacji placówek o鈍iatowych nieraz bywa造, w豉郾ie ze wzgl璠u na uchylenie si od zasi璕ni璚ia opinii zwi您ku zawodowego, przedmiotem rozstrzygni璚ia nadzorczego wojewody stwierdzaj帷ego ich niewa積o嗆.

W celu ostatecznego rozstrzygni璚ia kwestii kwalifikacji prawnej uchwa造 jednostki samorz康u terytorialnego, podejmowanej w zwi您ku z likwidowaniem szko造, jako „aktu prawnego”, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zwi您kach zawodowych, s璠ziowie dokonali przegl康u i analizy dotychczasowego orzecznictwa s康owego dotycz帷ego omawianej problematyki.

Rozbie積e orzecznictwo s康ów administracyjnych

Jak zauwa篡 NSA, dot康 funkcjonowa造 dwa przeciwstawne pogl康y. Niektóre sk豉dy s璠ziowskie wyra瘸造 opini, wed逝g której uchwa造 dotycz帷e tworzenia lub likwidacji samorz康owych jednostek bud瞠towych nie s aktami prawnymi i nale膨 do indywidualnych aktów organizacyjnych, w zwi您ku z czym nie podlegaj konsultacji ze zwi您kiem zawodowym (np. wyrok NSA z dn. 27.10.2005 r., sygn. akt I OSK 807/09). Równocze郾ie spotka mo積a by這 stanowisko, zgodnie z którym uchwa豉 o zamiarze likwidacji placówki kulturalno-o鈍iatowej mie軼i si w poj璚iu aktu prawnego, o którym mowa w ustawie o zwi您kach zawodowych (m.in. wyrok NSA z dn. 30.11.2007 r., sygn. akt I OSK 1282/07). W orzecznictwie wojewódzkich s康ów administracyjnych pojawi豉 si jeszcze inna interpretacja obowi您uj帷ego stanu prawnego sprowadzaj帷a si do stwierdzenia, 瞠 charakteru „aktu prawnego”, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zwi您kach zawodowych, nie ma uchwa豉 o zamiarze likwidacji szko造, natomiast ma taki charakter uchwa豉 o likwidacji szko造. Ten pogl康 uzasadniano tym, 瞠 o ile uchwa豉 o likwidacji niesie ze sob konsekwencje dla pracowników, uczniów likwidowanej szko造 i ich rodziców, to uchwa豉 o zamiarze likwidacji szko造 sama z siebie nie powoduje 瘸dnych konsekwencji prawnych, a jedynie wskazuje na mo磧iwo嗆 wszcz璚ia procedury likwidacji szko造.

NSA: Nie ka盥a uchwa豉 organów samorz康u podlega procedurze opiniodawczej

Bior帷 pod uwag dotychczasowe linie orzecznictwa, NSA dokona ostatecznej interpretacji przepisów dotycz帷ych wspó責zia豉nia samorz康u i zwi您ków zawodowych w procesie likwidacji szko造. W opinii s璠ziów ka盥a uchwa豉 o likwidacji (przekszta販eniu, utworzeniu) czy o zamiarze likwidacji okre郵onej jednostki organizacyjnej jest aktem prawnym. Nie ka盥a jednak uchwa豉 organów samorz康u b璠zie podlega豉 procedurze opiniodawczej. Z zakresu opiniowania wy陰czone s bowiem niew徠pliwie uchwa造 o charakterze indywidualnych aktów administracyjnych – decyzji, a tak瞠 szeroki kr庵 uchwa podejmowanych w regulowanych przepisami prawa materialnego sprawach nie obj皻ych zadaniami zwi您ków zawodowych, jak równie uchwa造 o charakterze personalnym, statutowym czy inne uchwa造 o charakterze stricte wewn皻rznym i organizacyjnym.

Maj帷 na wzgl璠zie szeroki zakres poj璚ia aktów prawnych, NSA zauwa篡, 瞠 przy ocenie, czy istnieje obowi您ek przekazania okre郵onej uchwa造 do zaopiniowania organizacji zwi您kowej, w pierwszym rz璠zie nale篡 bada, czy jej przedmiot dotyczy spraw publicznych o istotnym znaczeniu spo貫cznym i mie軼i si w zakresie dzia豉nia zwi您ków zawodowych. Je郵i przedmiotem uchwa造 jest okre郵one rozwi您anie organizacyjne o charakterze wewn皻rznym, niemaj帷e zwi您ku z zadaniami zwi您ków zawodowych, to nie ma obowi您ku poddawania go opiniowaniu, je郵i natomiast zamierzone zmiany organizacyjne mia造by zwi您ek z zadaniami zwi您ków zawodowych i wywo造wa造 skutki zewn皻rzne, to nale篡 je poddawa opiniowaniu.

Uchwa豉 o zamiarze likwidacji szko造 ma charakter zewn皻rzny, podlega wi璚 opiniowaniu

NSA podkre郵i, 瞠 likwidacja publicznych szkó i placówek o鈍iatowych nast瘼uje w szczególnym trybie, ró積i帷ym si od trybu likwidacji innych jednostek organizacyjnych, bowiem podstawow szczególn cech likwidacji szkó jest dwuetapowo嗆 procedury likwidacyjnej. Pierwszym etapem jest podj璚ie uchwa造 o zamiarze likwidacji okre郵onej szko造 lub placówki. Podj璚ie tej uchwa造 stanowi podstaw do podejmowania przez organ wykonawczy dalszych, ustawowo okre郵onych czynno軼i poprzedzaj帷ych likwidacj szko造 lub placówki. Czynno軼i te stanowi niezb璠ny element procesu likwidacyjnego, a niedokonanie lub niew豉軼iwe dokonanie niektórych z nich (zawiadomienia rodziców, zawiadomienia kuratora, który z urz璠u wszczyna post瘼owanie w sprawie udzielenia opinii w sprawie likwidacji szko造) skutkowa mo瞠 uznaniem pó幡iejszej uchwa造 o likwidacji szko造 za sprzeczn z prawem. Taki sam skutek mo瞠 nast徙i w sytuacji, gdy uchwa豉 o likwidacji nie zostanie poprzedzona podj璚iem uchwa造 ujawniaj帷ej zamiar likwidacji szko造.

Dlatego, zdaniem s璠ziów, uchwa豉 o zamiarze likwidacji szko造 nie mo瞠 by uznana za akt o charakterze jedynie wewn皻rznym. Jej podj璚ie stanowi bowiem niezb璠n w procesie likwidacji szko造 publicznej formalnoprawn przes豉nk takiej likwidacji. Zewn皻rzny charakter tej uchwa造 wyra瘸 si w fakcie, 瞠 jest ona skierowana do nieoznaczonego kr璕u podmiotów spoza szeroko rozumianej administracji samorz康owej (rodziców, kuratora). Uchwa豉 o zamiarze likwidacji szko造 powinna zreszt zawiera uzasadnienie, w którym okre郵one s motywy projektowanej likwidacji.

Wystarczy podda konsultacji jedn uchwa喚. Najlepiej t o zamiarze likwidacji – sugeruje NSA

W opinii NSA obie uchwa造: o zamiarze likwidacji szko造 i o jej likwidacji maj jeden przedmiot i obie maj charakter aktów prawnych. Dlatego, by dope軟i obowi您ku konsultacji, wystarczy przed這篡 do zaopiniowania jedn z nich. Je瞠li zatem rada gminy przeka瞠 zwi您kowi projekt uchwa造 o zamiarze likwidacji szko造, nie musi ju przedstawia projektu uchwa造 o likwidacji szko造. Je瞠li samorz康 nie skonsultowa ze zwi您kiem zawodowym projektu uchwa造 o zamiarze likwidacji, to ma obowi您ek przedstawi zwi您kowi uchwa喚 o likwidacji szko造.

Jednocze郾ie jednak NSA wskazuje, 瞠 poddanie opiniowaniu projektu uchwa造 intencyjnej (o zamiarze) jest o tyle istotne, 瞠 na tym etapie post瘼owania negatywna opinia zwi您ków zawodowych mo瞠 mie zdecydowanie wi瘯sze realne znaczenie ni na etapie podejmowania uchwa造 o likwidacji szko造, gdy jest ju pozytywna opinia kuratora o鈍iaty, o zamiarze likwidacji powiadomiono rodziców i okre郵a si ju szczegó造 likwidacji.

Ma貪orzata Tabaszewska

Czytaj r闚nie