Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą wydawać mniej opinii

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą wydawać mniej opinii

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą wydawać mniej opinii

Podpisana w dn. 17.11.2010 r. nowelizacja rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ściśle koresponduje ze zmianami wprowadzonymi w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. Nowe przepisy mają wejść w życie, poza kilkoma wyjątkami, z dniem 01.09.2011 r.

Spośród dokonanych zmian na plan pierwszy wysuwają się cztery zagadnienia:

  • dostosowywanie wymagań edukacyjnych,

  • dostosowywanie warunków sprawdzianu i egzaminów,
  • zasady i tryb wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

  • nowa definicja specyficznych trudności w uczeniu się.

1)  dostosowywanie wymagań edukacyjnych

Zmienią się zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych ucznia (zmienione przepisy będą obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2011/2012 w przypadku gimnazjów, szkół specjalnych wszystkich typów oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych i od roku szkolnego 2012/2013 w przypadku szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych).

Podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych będzie:

  • w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – to orzeczenie oraz ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla tego ucznia,
  • w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – to orzeczenie oraz ustalenia zawarte w planie działań wspierających opracowanym dla tego ucznia,

  • w przypadku ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię tej poradni – ta opinia oraz ustalenia zawarte w planie działań wspierających opracowanym dla tego ucznia,
  • w przypadku ucznia nieposiadającego ww. orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – ustalenia zawarte w planie działań wspierających opracowanym dla tego ucznia.

Nowością jest zatem traktowanie ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz w planie działań wspierających jako podstawy dostosowywania wymagań edukacyjnych. Nowym rozwiązaniem jest także zapewnienie możliwości nauki i wychowania w warunkach dostosowanych uczniowi, który został w szkole objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ale nie posiada żadnych orzeczeń czy opinii wydanych przez poradnię.

2)  dostosowywanie warunków sprawdzianu i egzaminów

Zmienią się zasady dostosowywania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów: gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (zmienione przepisy będą obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2011/2012 w przypadku egzaminu gimnazjalnego i od roku szkolnego 2012/2013 w przypadku sprawdzianu, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego).

Oto dwie najważniejsze zmiany w tym obszarze:

  • zniesienie konieczności uzyskiwania odrębnej opinii na potrzeby każdego egzaminu, a tym samym obowiązku przeprowadzania dodatkowych badań uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – uczeń będzie miał prawo przystąpić do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb i możliwości na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydanej w szkole podstawowej na II etapie edukacyjnym lub w przypadku egzaminu maturalnego i zawodowego –w okresie późniejszym z zastosowaniem szczególnego trybu (patrz niżej pkt 3);

  • umożliwienie przystąpienia do sprawdzianu i egzaminów w warunkach dostosowanych uczniowi objętemu w roku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną – warunkiem będzie pozytywna opinia rady pedagogicznej.

3)  termin i tryb wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Zgodnie z nowymi przepisami opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, będzie mogła wydać uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Jednocześnie przepisy dopuszczają możliwość wydawania opinii uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w sytuacji, kiedy w okresie nauki w szkole podstawowej niemożliwe było przeprowadzenie diagnozy (np. ze względu na pobyt ucznia poza granicami kraju) albo jeżeli w szkole podstawowej nie zostały dostrzeżone te trudności.

4)  nowa definicja specyficznych trudności w uczeniu się

To jedyna zmiana, która wejdzie życie prawdopodobnie jeszcze w tym roku (14 dni od dnia ogłoszenia). W definicji, co ciekawe – wprowadzonej niedawno, bo w ramach sierpniowej nowelizacji omawianego rozp. – zrezygnowano ze stwierdzenia, że specyficzne trudności w uczeniu się odnoszą się do uczniów „o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych”. Według resortu takie sformułowanie mogłoby sprawić, że diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się nie obejmowałaby uczniów z wadą wzroku, słuchu czy wadami ortopedycznymi, którzy nie kwalifikują się do objęcia kształceniem specjalnym na podstawie stosownego orzeczenia.

Małgorzata Tabaszewska

czytaj również: Szkoła powinna zapewnić uczniowi odpowiednie wsparcie - reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czytaj również