Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wychowanie fizyczne w szkole

Wychowanie fizyczne w szkole

Wychowanie fizyczne w szkole

W dniu 25.06.2010 r. Sejm uchwalił ustawę o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857). Wejdzie ona w życie z dniem 16.10.2010 r. Z tym dniem zaczną też obowiązywać przepisy ustawy o sporcie nowelizujące u.s.o., dotyczące m.in. organizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach.

Pierwotnie nowelizacja u.s.o. miała wejść w życie z dniem 01.09.2010 r., jednak z ostatecznego tekstu ustawy wykreślono zapis przewidujący wcześniejszy termin wejścia w życie zapisów wprowadzających zmiany w ustawie o systemie oświaty.

Ustawa o sporcie zastąpi dwie obecnie obowiązujące:

  • ustawę z dn. 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 43;
  • ustawę z dn. 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.).

Organizacja i wymiar zajęć wychowania fizycznego

Od dnia 16.10.2010 r. organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie przedmiotem regulacji u.s.o., nie zaś jak do tej pory – art. 19 ustawy o kulturze fizycznej. Zgodnie z dodanym do u.s.o. art. 13a ust. 1 i 2 przedszkola są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach. Szkoły natomiast, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego w ciągu tygodnia wynosi:

  • dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów – 4 godziny lekcyjne,
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3 godziny lekcyjne.

Obecnie formy, w jakich mogą być realizowane dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, określa rozp. MEN z dn. 19.08.2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. Nr 136, poz. 1116). W związku z wprowadzeniem do u.s.o. (art. 13a ust. 3) stosownej delegacji ustawowej wskazany akt wykonawczy będzie obowiązywać najdłużej do końca roku szkolnego 2010/2011, tj. do 31.08.2011 r. Do tego czasu MEN, w porozumieniu z MS, zobowiązany jest wydać nowe rozporządzenie, które określi dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

Szkoły sportowe i szkoły mistrzostwa sportowego

Nowelizacja u.s.o. zmieniła też definicję oddziału sportowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 pkt 11c u.s.o. oddział sportowy to oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami rozp. MENiS z dn. 30.07.2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. Nr 126, poz. 1078).

Również i ww. rozp. zostanie zastąpione nowym aktem wykonawczym, wydanym na podstawie znowelizowanej delegacji art. 9 ust. 5 u.s.o.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również