Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Konkurs na dyrektora szkoły artystycznej - nowe rozporządzenie

Konkurs na dyrektora szkoły artystycznej - nowe rozporządzenie

Konkurs na dyrektora szkoły artystycznej - nowe rozporządzenie

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek artystycznych ogłoszone po dniu 9 czerwca 2010 r. odbywają się już według nowych przepisów – w tym dniu weszło bowiem w życie rozp. MKiDN z dn. 01.06.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 100, poz. 642).

Resort kultury zrealizował tym samym upoważnienie zawarte w art. 36a ust. 12 u.s.o., w brzmieniu nadanym nowelizacją tej ustawy z dn. 19.03.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, ze zm.). Nowe przepisy wykonawcze określają regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej lub placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internatu), a także tryb pracy komisji konkursowej z uwzględnieniem sposobu ogłaszania konkursu oraz sposobu nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę. W treści rozp. wyraźnie podkreślono, że ma ono zastosowanie wyłącznie do publicznych placówek.

Niektóre z rozwiązań przyjętych w omawianym akcie wykonawczym wypracowano w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w organizowaniu konkursów; inne uwzględniają regulacje prawne wynikające z rozp. MEN dotyczącego wymagań, jakie spełniać powinna osoba sprawująca stanowisko dyrektora bądź zajmująca inne stanowisko kierownicze (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).

Zdecydowana większość nowości, które znalazły się w omawianym rozp., powiela rozwiązania wprowadzone niedawno do rozp. MEN dotyczącego konkursu na dyrektora publicznych szkół i placówek (zobacz Zmiana przepisów o regulaminie konkursu na dyrektora szkoły). Dlatego w tym miejscu ograniczymy się do wskazania na najważniejsze elementy nowego porządku prawnego, wprowadzonego omawianym rozp., takie jak:

  • obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o planowanych konkursach dodatkowo na stronach internetowych BIP organu prowadzącego szkołę, a w przypadku szkół prowadzonych przez MKiDN – także na stronie internetowej specjalistycznej jednostki nadzoru pedagogicznego, tj. Centrum Edukacji Artystycznej;
  • szersza lista dokumentów, jakie powinien złożyć kandydat na dyrektora, obejmująca także kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, a także oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela akademickiego;
  • obowiązek złożenia przez kandydata na dyrektora oświadczenia lustracyjnego;
  • dłuższy termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursach w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim; wcześniej 14 dni, teraz – 21;
  • podejmowanie przez komisję w formie uchwały, większością głosów, rozstrzygnięcia w przedmiocie dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania konkursowego; zarówno podjęcie tej uchwały, jak i uprzednia analiza ofert odbywa się bez udziału kandydatów;
  • udzielanie informacji o przyczynie odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego przez przewodniczącego komisji na piśmie jedynie na wniosek kandydata złożony w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

Konkursy ogłoszone i niezakończone przed 09.06.2010 r. przeprowadzane są według poprzednio obowiązującego rozp. MK z dn. 28.05.2004 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1339).

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również