Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Formy opieki nad małymi dziećmi

Formy opieki nad małymi dziećmi

Formy opieki nad małymi dziećmi

Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania - to formy opieki nad dziećmi do lat 3, a w niektórych uzasadnionych wypadkach do lat 4 (np. gdy opieka przedszkolna w małych gminach wiejskich nie będzie możliwa). Takie propozycje znalazły się w przyjętych w dn. 30.03.2010 r. przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Brak dostępu do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach jest jedną z najczęściej wymienianych barier utrudniających powrót rodziców, a szczególnie matek, na rynek pracy. Konieczne jest zatem wprowadzenie rozwiązań wspierających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Oprócz umożliwienia dużej grupie rodziców i opiekunów podjęcia aktywności zawodowej, planowana ustawa ma także wspierać prokreacyjne tendencje młodych małżeństw oraz gwarantować fachową pomoc w wychowywaniu dzieci.

Żłobek rozwiązaniem dla rodziców na etacie

Żłobek będzie sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Placówka ta przestanie być zakładem opieki zdrowotnej, nie będzie już podlegać Ministerstwu Zdrowia, co oznacza, że dziećmi nie będą musiały opiekować się osoby posiadające kwalifikacje określone w rozp. MZ. Żłobki będą prowadzone przez gminy w postaci gminnych jednostek budżetowych. Ich prowadzenie może być również zlecane w drodze konkursu przez podmiot zewnętrzny. Dopuszczalne będzie również prowadzenie żłobków przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe.

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku zostanie ustalona przez podmiot, który utworzył żłobek. Opieka w tej placówce ma trwać 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Przewiduje się, że godziny przebywania dziecka w żłobku będą dostosowane do indywidualnego trybu pracy rodziców.

Skład personelu żłobka będzie dostosowany do liczby dzieci. Jak wskazano w założeniach do projektu ustawy, na dwadzieścioro dzieci powinna być zatrudniona przynajmniej jedna dyplomowana pielęgniarka. Opiekunem może zostać osoba posiadająca dyplom pielęgniarki, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. W projekcie ustawy zostaną dokładnie sprecyzowane zapisy dotyczące kwalifikacji innych osób, które będą mogły zostać zatrudnione na tym stanowisku. Jeden opiekun będzie mógł zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie jest dziecko, które nie przekroczyło 1 roku życia lub jest niepełnosprawne i wymaga szczególnej uwagi, maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Klub dziecięcy – nowa forma opieki

Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi od 1 do 3 lat. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w tych placówkach mają być identyczne z tymi, które są wymagane w żłobkach. Czas opieki nad dziećmi nie powinien przekraczać 25 godzin tygodniowo i 5 godzin dziennie. W klubach dopuszczalne będzie wykonywanie opieki przez przeszkolonych wolontariuszy.

W projekcie ustawy określone zostaną szczegółowe wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych.

Opiekun dzienny lub niania

Rodzice dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat na czas przebywania w pracy będą mogli powierzyć swoje pociechy opiekunom dziennym – osobom fizycznym, zatrudnianym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, które opiekę nad dzieckiem sprawować będą w swoim domu lub mieszkaniu. Kandydaci na te funkcje zostaną wyłonieni w drodze konkursu na zasadach określonych w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Opiekun dzienny ma być zatrudniany na podstawie umowy, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia. Wybór kandydata poprzedzi staranny wywiad środowiskowy. Przed rozpoczęciem pracy odbędzie on 160-godzinne szkolenie przygotowujące go do zadań w obrębie zagadnień: pedagogika wczesnodziecięca, edukacja małego dziecka, psychologia dziecięca itp., a także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Osoby posiadające wykształcenie medyczne lub pedagogiczne będą natomiast zobowiązane do odbycia 40-godzinnego przeszkolenia. Opiekun ma się zajmować, w zależności od wielkości lokalu, maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Niania to forma opieki indywidualnej nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Będzie to osoba zatrudniona przez rodzinę na podstawie umowy zlecenia. Tylko w przypadku zarejestrowania umowy w gminie za osobę zatrudnioną przez rodziców w charakterze niani opłacana będzie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z budżetu państwa, składka na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od płacy minimalnej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym a otrzymywanym wynagrodzeniem opłacane będą na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących umowy zlecenia. Osobą odpowiedzialną za opłacanie składek oraz składanie dokumentów ubezpieczeniowych będzie wskazany w umowie rodzic.


W obecnie obowiązującym stanie prawnym formy, w jakich może być organizowana opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat, to:

  • żłobki, działające jako publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w oparciu o przepisy ustawy z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z późn. zm.);
  • opiekunki, wykonujące tę działalność jako zarejestrowaną działalność gospodarczą lub - co znacznie częściej ma miejsce - wykonujące ten zawód bez rejestrowania;
  • inne formy działalności gospodarczej, np. rejestrowana działalność gospodarcza w przypadku, gdy świadczona jest dla większej grupy dzieci.

Źródło: KPRM
Beata Opar

Czytaj również