Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz becikowe - możliwość ponownego ubiegania się o...

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz becikowe - możliwość ponownego ubiegania się o świadczenia

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz becikowe - możliwość ponownego ubiegania się o świadczenia

Matka lub ojciec dziecka, którzy nie otrzymali dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (zwanego dalej "dodatkiem") oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (czyli tzw. becikowego"), będą mogli ponownie wystąpić o przyznanie tych świadczeń.

Taką możliwość przewidują przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 05.03.2010 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 301), stanowiącej nowelę do ustawy z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

Zarówno dodatek, jak i becikowe do dnia 31.12.2011 r. przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa albo położną. Matka lub ojciec dziecka, którzy przed dniem 31.03.2010 r. nie otrzymali wymienionych świadczeń, mają prawo złożenia wniosku o ich wypłatę na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, przy czym wspomniany wniosek należy przedłożyć nie później niż do 30.09. br.

Ponadto matka lub ojciec dziecka, którym przed dniem 31.03. br. z powodu braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu odmówiono wypłaty dodatku lub becikowego albo pozostawiono bez rozpatrzenia wniosek o dokonanie wypłaty tych świadczeń, mają prawo ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku i becikowego na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Z powyższego uprawnienia można skorzystać do końca 2011 r., z tym że wniosek o wypłatę świadczeń należy złożyć w terminie do dnia 30.09. br.

Oprócz powyżej przedstawionych regulacji tymczasowych zawartych w noweli z dn. 05.03.2010 r., zmian dokonano także w samej ustawie o świadczeniach rodzinnych. Nowe brzmienie nadano ust. 7 w art. 9 oraz ust. 6 w art. 15b. Zgodnie z tymi unormowaniami, pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się (dla celów wypłaty dodatku i becikowego) zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Dotychczasowe przepisy nie stwarzały możliwości respektowania zaświadczeń sporządzanych przez położne. Zmiana w art. 9 ust. 8 polega na doprecyzowaniu delegacji do wydania rozporządzenia określającego formę opieki medycznej nad ciężarną oraz wzór zaświadczenia lekarskiego lub wydanego przez położną.

Nowela z dnia 05.03.2010 r. modyfikuje również ustawę z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2010 r.

Maciej Ofierski

Czytaj również