Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2010 r. - projekt ustawy budżetowej

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2010 r. - projekt ustawy budżetowej

Od września przyszłego roku nauczyciele będą otrzymywać wyższe pensje. Wzrost wynagrodzeń przewidziano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.

Jak wynika z zapisów projektu budżetu, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. została ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.) i wynosi 35 009 597 tys. zł (35 mld zł). Oznacza to, że jest ona  wyższa o 4,8% od kwoty, która była zaplanowana na 2009 r. Podkreślenia wymaga tutaj fakt, że projektowana na następny rok kwota subwencji oświatowej uwzględnia wzrost wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, a także środki przeznaczone na wdrożenie wzrostu uposażeń nauczycieli o 7% – od września 2010 r.

Warto także dodać, że część oświatowa subwencji ogólnej – po odliczeniu ustawowej rezerwy – dzielona jest pomiędzy gminy, powiaty i samorządy województw według zasad ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez MEN, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół (placówek) prowadzonych przez j.s.t., stopni awansu zawodowego nauczycieli, a także liczby uczniów w tych szkołach (placówkach). Nastąpił również wzrost dotacji na oświatę i wychowanie – w roku następnym kwota dotacji wynosić będzie 1637 tys. zł.

W planie finansów państwa na przyszły rok przewidziana jest jedna podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich. Zgodnie zatem z art. 15 ust. 2 projektu ustawy budżetowej oraz w nawiązaniu do art. 30 ust. 3 KN ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 01.01.2010 r. w wysokości 2286,75 zł, natomiast od dnia 01.09.2010 r. kwota ta wynosić będzie 2446,82 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Kwota bazowa ogłaszana rokrocznie w budżecie (obecnie w omawianym projekcie) służy do ustalenia średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jak bowiem wynika z przepisów art. 30 ust. 3 KN średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 100% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli i ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. W bieżącym roku kalendarzowym określone zostały dwie kwoty bazowe dla nauczycieli. Takie samo rozwiązanie przyjęto dla roku 2010. Zgodnie z prognozami pierwsza kwota bazowa (2286,75 zł) obowiązywać będzie do końca roku szkolnego, natomiast druga (2446,82 zł) – od dn. 01.09.2010 r.

Stosownie do art. 30 ust. 3 KN średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosi odpowiednio:

 • 100% – dla nauczyciela stażysty,
 • 111% – dla nauczyciela kontraktowego,
 • 144% – dla nauczyciela mianowanego,
 • 184% – dla nauczyciela dyplomowanego

  — kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej (w tym przypadku w projekcie).

W okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.08.2010 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli kształtować się będzie – odpowiednio do stopnia awansu zawodowego – na poziomie:

 • 2286,75 zł – dla nauczyciela stażysty,
 • 2538,29 zł – dla nauczyciela kontraktowego,
 • 3292,92 zł – dla nauczyciela mianowanego,
 • 4207,62 zł – dla nauczyciela dyplomowanego.

Z kolei w okresie od dnia 01.09.2010 r. do końca następnego roku średnie wynagrodzenie nauczycieli – w zależności od stopnia awansu zawodowego – wynosić będzie odpowiednio:

 • 2446,82 zł – dla nauczyciela stażysty,
 • 2715,97 zł – dla nauczyciela kontraktowego,
 • 3523,42 zł – dla nauczyciela mianowanego,
 • 4502,14 zł – dla nauczyciela dyplomowanego.

Prace nad ustawa budżetową trwają, jednak niezależnie od ich efektu końcowego jej przepisy będą obowiązywać od dnia 01.01.2010 r., natomiast wzrost wynagrodzeń nauczycieli nastąpi dopiero od września następnego roku.

W. Chalota

Czytaj również