Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Rozporządzenie o nauczaniu języków mniejszości etnicznych - tekst jednolity

Rozporządzenie o nauczaniu języków mniejszości etnicznych - tekst jednolity

Rozporządzenie o nauczaniu języków mniejszości etnicznych - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod poz. 263 ukazał się jednolity tekst rozporządzenia, które zobowiązuje szkoły do organizowania, na wniosek rodziców, zajęć językowych dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym zostało wydane 14.11.2007 r. Od tego momentu było dwukrotnie nowelizowane. Po raz pierwszy w 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 712) – uporządkowano wtedy zasady wyboru programów nauczania i podręczników do języków mniejszości, języka regionalnego, historii i kultury danej mniejszości (społeczności regionalnej). Druga nowelizacja miała miejsce w 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 393) i wynikała głównie ze zmiany przepisów dotyczących ramowych planów nauczania. W § 8a cyt. rozp. określono minimalny wymiar godzin zajęć języka mniejszości i języka regionalnego dla danego etapu edukacyjnego, w zależności od sposobu nauczania języka oraz typu szkoły, a także tygodniowy wymiar godzin tych zajęć w poszczególnych klasach. Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą zgłoszenie ucznia na naukę języka danej mniejszości (społeczności regionalnej) jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia. Umożliwiono prowadzenie zajęć z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa (w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę). Wreszcie, umożliwiono zatrudnianie asystentów edukacji romskiej w przedszkolach i szkołach.

Opublikowany w obwieszczeniu MEN z dn. 31.10.2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 263) urzędowo ujednolicony tekst omawianego rozporządzenia obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone dwoma ww. nowelizacjami. Z pewnością ułatwi to jego stosowanie w praktyce.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również