Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

W 2014 r. odpis na ZFŚS dla nauczycieli i świadczenie urlopowe bez zmian

W 2014 r. odpis na ZFŚS dla nauczycieli i świadczenie urlopowe bez zmian

W 2014 r. odpis na ZFŚS dla nauczycieli i świadczenie urlopowe bez zmian

Zamrożenie wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS na poziomie obowiązującym w 2013 r. oznacza, że w tym roku nie zmieni się także wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli.

O zamrożeniu wysokości odpisów na ZFŚS przesądza ustawa z dn. 08.11.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1645), zwana dalej „ustawą okołobudżetową”, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. W 2014 r. na tym samym poziomie co w ubiegłym roku utrzymane zostaną: odpis na ZFŚS dla nauczycieli, odpis podstawowy i odpisy szczególne, a w konsekwencji również świadczenie urlopowe nauczycieli.
 

Odpis podstawowy i odpisy szczególne w 2014 r.

Zgodnie z art. 5c ustawy z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.), wprowadzonym do tej ustawy ustawą okołobudżetową, odpisy na ZFŚS (podstawowy i szczególne) będą naliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r., czyli od kwoty 2917,14 zł.

Odpis podstawowy to 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa powyżej. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego (w normalnych warunkach pracy) w 2014 r. wyniesie więc 1093,93 zł (2917,14 zł x 37,5%).
 

Świadczenie urlopowe nauczycieli w 2014 r.

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny jest równa wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS (art. 53 ust. 1a KN). 

Ponieważ w 2014 r. wysokość odpisu podstawowego oraz odpisów szczególnych na ZFŚS została utrzymana na poziomie obowiązującym w 2013 r., nie zmieni się także wysokość świadczenia urlopowego. W 2014 r. świadczenie urlopowe w pełnej wysokości (dla nauczyciela pełnozatrudnionego pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny) wyniesie 1093,93 zł. Nauczycielom zatrudnionym krócej lub pracującym w niższym wymiarze świadczenie wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu pracy lub wymiaru zatrudnienia.
 

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli bez zmian

Zgodnie z art. 10 ustawy okołobudżetowej w 2014 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 KN, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r., tj. 2618,10 zł.

W myśl art. 53 ust. 1 KN dla nauczycieli corocznie dokonuje się odpisu na ZFŚS. Wysokość odpisu to iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. W 2014 r. odpis na jednego nauczyciela wyniesie 2 879,91 zł (2618,10 x 110%).

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również