Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ustawa rekrutacyjna opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ustawa rekrutacyjna opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ustawa rekrutacyjna opublikowana w Dzienniku Ustaw

18 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty określająca zasady rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli.

Ustawa z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7), zwana powszechnie ustawą rekrutacyjną, realizuje wyrok TK z 08.01.2013 r., w którym za niekonstytucyjne uznano uregulowanie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach poszczególnych placówek oświatowych. Sędziowie orzekli, że kryteria naboru uczniów decydują o faktycznej powszechności prawa do nauki i mają wpływ na sferę praw i wolności jednostki, dlatego powinny zostać uregulowane w akcie rangi ustawowej. By nie dezorganizować pracy szkół i przedszkoli, TK odroczył obowiązywanie wyroku o 12 miesięcy. Zaskarżony przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 u.s.o. i wydane na jego podstawie rozporządzenie MEN z 2004 r. utracą moc 19 stycznia 2014 r. Dzień wcześniej wejdzie w życie wspomniana na wstępie nowelizacja, która przenosi na poziom ustawy o systemie oświaty szczegółowe kryteria rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

Do ustawy o systemie oświaty wprowadzony zostanie nowy rozdział 2a zatytułowany „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”. W przepisach art. 20a–20zh określone zostaną szczegółowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół, w tym trzy grupy kryteriów, którymi należy się kierować w procesie rekrutacji. Kryteria te będą brane pod uwagę w różnym zakresie i w różnej kolejności w zależności od typu i rodzaju jednostki systemu oświaty, do której przeprowadzana jest rekrutacja.

Pierwsza grupa kryteriów uwzględni zakres potrzeb osób, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej i którym od państwa należy się szczególna pomoc. Te kryteria to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, obojga rodziców lub  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Zgodnie z art. 20b ustawy rodzina wielodzietna to rodzina, która wychowuje co najmniej troje dzieci, a przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Wszystkie wymienione wyżej kryteria mają jednakową wartość i będą brane pod uwagę łącznie.

Druga grupa kryteriów uwzględni zakres społecznych potrzeb rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, a także ułatwia jej funkcjonowanie. Dodatkowe kryteria (maksymalnie 6) określi organ prowadzący, biorąc pod uwagę jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny – zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi – oraz lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określi również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Na tym, drugim, etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. Organ prowadzący przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Trzecia grupa kryteriów uwzględnia indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół i placówek, w których wymagane są szczególne predyspozycje (np. szkół artystycznych, dwujęzycznych, sportowych). Te kryteria to m.in. wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Nowelizacja zakłada też, że w publicznych przedszkolach będą mogły, za zgodą kuratora oświaty, zostać zatrudnione osoby niebędące nauczycielami, ale posiadające specjalistyczne przygotowanie z zakresu np. tańca, języka obcego czy rytmiki. Dyrektor będzie mógł im powierzyć prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania (tzw. zajęć dodatkowych).

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również