Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zmiany prawa: co nowego w oświacie od 1 września 2013 r.?

Zmiany prawa: co nowego w oświacie od 1 września 2013 r.?

Zmiany prawa: co nowego w oświacie od 1 września 2013 r.?

Z początkiem roku szkolnego 2013/2014 wchodzą w życie ważne zmiany w prawie oświatowym - m.in. nowelizacja ustawy o systemie oświaty wynikająca z tzw. ustawy przedszkolnej, zmiany w nadzorze pedagogicznym, ocenianiu i promowaniu uczniów, egzaminach zewnętrznych oraz szereg innych, nowych i znowelizowanych, aktów wykonawczych. Na naszej stronie znajdą Państwo ujednolicone akty prawne i omówienia zmian.

I. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (tzw. ustawa przedszkolna)

Ustawa przedszkolna – jak przyjęło się nazywać uchwaloną 13 czerwca 2013 r. nowelizację u.s.o. (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) – wprowadza fundamentalne zmiany w finansowaniu edukacji przedszkolnej, których celem jest objęcie wychowaniem przedszkolnym jak największej liczby dzieci. Oczekuje się, że w 2020 r. wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3–5 lat wyniesie przynajmniej 90%, czyli będzie porównywalny ze wskaźnikami w innych krajach UE (obecnie w Polsce do przedszkola chodzi 70% dzieci).

Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki zniesieniu barier w dostępie do wychowania przedszkolnego, w tym bariery ekonomicznej. Nowelizacja zakłada, że od 1 września 2013 r. edukacja przedszkolna będzie dotowana z budżetu państwa, a rodzice przedszkolaków za każdą godzinę dodatkowych zajęć zapłacą nie więcej niż 1 zł. MEN liczy też, że w dalszej perspektywie zaproponowane rozwiązania przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci oraz zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

Ustawa przedszkolna przewiduje też szereg innych rozwiązań, ważnych, bo usuwających wiele dotychczasowych mankamentów prawnych. Wymienić tu trzeba liberalizację przepisów w zakresie dowozu uczniów, możliwość przekształcenia punktu przedszkolnego w przedszkole z pominięciem procedury likwidacji, jasne zasady udzielania dotacji na dzieci 2,5-letnie czy dopuszczenie szkół niepublicznych do udziału w rządowych programach edukacyjnych.

Piszemy o tym:

Ustawa przedszkolna obniży opłaty

Lekcje języka obcego w przedszkolu także za złotówkę

Szumilas: ustawa przedszkolna to element polityki prorodzinnej

II. Nowe przepisy wykonawcze

1. rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 956).

Rozporządzenie określa tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w art. 14d u.s.o., przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W przepisach wykonawczych określono także wzór formularza rocznego rozliczenia tych środków oraz sposób ustalania informacji o liczbie dzieci, na podstawie której będzie obliczana wysokość dotacji.

Piszemy o tym: Do 2 września MEN podzieli dotację na przedszkola

2. rozp. Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 623).

Dotowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach i placówkach oświatowych to działania prowadzone w ramach programu „Szklanka mleka”, realizowanego w Polsce od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Ustalane corocznie w drodze przepisów wykonawczych maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2013/2014 nie ulegną zmianie.

Pisaliśmy o tym: Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2013/2014

III. Rozporządzenia zmieniające

1. rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 913).

Nauczyciele rozpoczynają nowy rok szkolny bez podwyżek. Nowelizacja rozp. płacowego utrzymuje na niezmienionym poziomie minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2013 kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2 717,59 zł. Taka wartość obowiązuje także w okresie od września do grudnia 2013 r. Zamrożenie kwoty bazowej oznacza, że zarówno średnie wynagrodzenie nauczycieli, jak i powiązane z nim wynagrodzenie zasadnicze zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym od 1 września 2012 r. Pensja zasadnicza nauczyciela stażysty to obecnie 2265 zł, nauczyciela dyplomowanego – 3109 zł.

Pisaliśmy o tym: Opublikowano stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

2. rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560).

Nowe regulacje mają poprawić efektywność nadzoru i ułatwić podejmowanie działań projakościowych w oświacie. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz wymagań stawianych szkołom i placówkom oświatowym – przede wszystkim rezygnuje się z grupowania wymagań ewaluacyjnych w obszary, zmianie uległ załącznik do rozporządzenia określający wymagania ewaluacyjne, po raz pierwszy do przepisów regulujących sprawowanie nadzoru pedagogicznego wprowadzono bezpośrednie odniesienie do problemu dyskryminacji. Nadzór kuratora obejmie więc również działania antydyskryminacyjne prowadzone w szkole (placówce).

Piszemy o tym: Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach – przewodnik po zmianach (część II)

Polecamy też: Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach - przewodnik po zmianach (część I)

3. rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 520).

Ta nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., jednak część jej przepisów weszła w życie już w tym roku, w dniu 1 maja. Kolejna część zacznie obowiązywać od 1 września 2013 r. (§ 1 pkt 2, pkt 13 lit. a, pkt 18 w zakresie dotyczącym § 47c, pkt 28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz § 2–10 rozporządzenia zmieniającego).

Z dniem 1 września 2013 r. wchodzi w życie szereg przepisów doprecyzowujących dotychczasowe rozwiązania. Dotyczą one m.in. przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w kolejnym terminie, możliwości zmiany deklaracji maturalnej przez laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem, zgłaszania przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżeń do rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. § 35 ust. 1 rozp. MEN z dn. 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Przepis ten został znowelizowany w 2010 r. (rozp. zmieniające MEN z dn. 20.08.2010 r. – Dz.U. Nr 156, poz. 1046), ale wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. Do katalogu języków obcych nowożytnych, z których uczniowie mogą zdawać egzamin gimnazjalny, dołącza język ukraiński.

Po raz pierwszy egzamin gimnazjalny z języka ukraińskiego zostanie przeprowadzony w kwietniu 2014 r. – pod warunkiem, że rodzice ucznia (prawni opiekunowie) odpowiednio wcześniej zgłoszą szkole, że ich dziecko ma zamiar zdawać właśnie ten język.

Pisaliśmy o tym: Ukraiński zadebiutuje na egzaminie gimnazjalnym

Oprac. MT

Czytaj również