Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Od marca 2013 r. wzrasta kwota bazowa

Od marca 2013 r. wzrasta kwota bazowa

Od marca 2013 r. wzrasta kwota bazowa

Wraz z początkiem marca wzrasta kwota bazowa stosowana przez ZUS do obliczania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. W bieżącym roku będzie to wzrost o około 3,57%.

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o FUS”, stanowi ona równowartość 100% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – pomniejszoną o potrącone składki od ubezpieczonych na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe.

W komunikacie z dn. 11.02.2013 r., opublikowanym w M.P. z 2013 r. pod poz. 89, GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 r. wyniosło 3521,67 zł.

Z kolei kwota bazowa, która będzie obowiązywać w okresie od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r., wynosi 3080,84 zł (komunikat Prezesa GUS z dn. 11.02.2013 r., M.P. z 2013 r. poz. 87). Podana wartość jest wyższa od poprzednio obowiązującej o 106,15 zł, czyli około 3,57%.

Kwota bazowa stosowana jest przez ZUS do obliczania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych zasadniczo dla osób urodzonych przed rokiem 1949, choć służy również za podstawę obliczeń dla niektórych osób urodzonych w latach 1949–1968.

Procedura obliczeniowa określona została w art. 15 ust. 4 ustawy o FUS. Aby wyliczyć podstawę wymiaru świadczenia dla danej osoby, organ rentowy:

  • oblicza sumę kwot podstaw wymiaru składek ubezpieczeniowych i kwot m.in. przysługujących ubezpieczonemu w danym roku wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także np. zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych – w okresie każdego roku, z wybranych przez zainteresowanego lat kalendarzowych,
  • oblicza stosunek każdej z tych kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za dany rok, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu,
  • oblicza średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty (nie może on być jednak wyższy niż 250%), oraz
  • mnoży ten wskaźnik przez kwotę bazową.


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o FUS emerytury osób urodzonych przed dn. 01.01.1949 r. wynoszą:

  • 24% kwoty bazowej oraz
  • po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
  • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.
Część socjalna emerytury (24% kwoty bazowej) dla osób urodzonych przed 1949 r. wzrasta od marca br. z 713,93 do 739,40 zł, czyli o 25,47 zł.


W poniższej tabeli podano wysokość kwoty bazowej obowiązującej w poprzednich latach.
 

Wzrost kwoty bazowej w latach 2009–2014
 

Okres

Kwota

Podstawa prawna

01.03.2009 r. – 28.02.2010 r.

2578,26 zł

M.P. z 2009 r. Nr 9, poz. 113

01.03.2010 r. – 28.02.2011 r.

2716,71 zł

M.P. z 2010 r., Nr 7, poz. 68

01.03.2011 r. – 29.02.2012 r.

2822,66 zł

M.P. z 2011 r. Nr 11, poz. 121

01.03.2012 r. – 28.02.2013 r.

2974,69 zł

M.P. z 2012 r. poz. 68

01.03.2013 r. – 28.02.2014 r.

3080,84 zł

M.P. z 2013 r. poz. 87

Beata Opar 

Czytaj również