Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Godzina w przedszkolu za złotówkę - resort zapowiada zmiany

Godzina w przedszkolu za złotówkę - resort zapowiada zmiany

Godzina w przedszkolu za złotówkę - resort zapowiada zmiany

Finansowe wsparcie z budżetu państwa oraz ustawowe ograniczenie opłat, którymi teraz obciążeni są rodzice - takie zmiany w edukacji przedszkolnej proponuje MEN. Minister Krystyna Szumilas zaprezentowała wczoraj (03.10) szczegółowy projekt zmian w finansowaniu i organizacji przedszkoli.

Resort liczy, że nowe przepisy wpłyną na systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego. Dziś do przedszkoli uczęszcza 72% dzieci w wieku od 3 do 5 lat, ale unijna średnia to ponad 80%. Mamy więc sporo do nadrobienia, tym bardziej że zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego powinien do 2020 r. osiągnąć co najmniej 90%.

Samorządy, które obecnie nie dostają z budżetu państwa ani złotówki na przedszkola, nie są w stanie same udźwignąć kosztów związanych z rozbudową sieci przedszkolnej. Dlatego resort edukacji proponuje zmianę w finansowaniu przedszkoli – coroczną dotację celową, którą gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz poprawę warunków wychowania przedszkolnego.

Do upowszechnienia wychowania przedszkolnego ma się również przyczynić ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. MEN chce, by rodzice płacili za przedszkola coraz mniej – docelowo, od września 2015 r., każda ponadprogramowa godzina wychowania przedszkolnego, w tym także dodatkowe zajęcia z muzyki czy angielskiego, kosztować będzie nie więcej niż 1 zł. Obecnie to gminy same ustalają wysokość opłaty za każdą godzinę przekraczającą bezpłatne ustawowe minimum (nie krótsze niż 5 godzin dziennie) – w zależności od warunków lokalnych opłaty wahają się od 1 złotówki (w około 15% gmin w Polsce) do nawet 4 zł. By odgórne ograniczenie wysokości opłat nie uszczupliło zanadto budżetów gmin, część przyznanej samorządom dotacji celowej będzie mogła zostać wykorzystana na zrekompensowanie utraconych przychodów j.s.t. Projekt zakłada stopniowe obniżanie opłat – najpierw, od września 2013 r., obniżone zostaną opłaty za dwie godziny pobytu dziecka w przedszkolu przypadające bezpośrednio po czasie bezpłatnego nauczania (zwykle 6. i 7. godzina), od września 2014 r. ograniczenie będzie dotyczyć 3 godzin wykraczających poza minimum. Od września 2015 r. – wszystkie godziny przekraczające czas bezpłatnego nauczania będą kosztować nie więcej niż 1 zł.

Co istotne, ustawowe ograniczenie opłat będzie dotyczyć wszystkich placówek wychowania przedszkolnego – zarówno przedszkoli publicznych, jak i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, niezależnie od organów prowadzących (gmina, osoba prawna lub osoba fizyczna).

Resort ma również propozycję dla przedszkoli niepublicznych – te, które zobowiążą się do pobierania opłat ograniczonych ustawowo, otrzymają z budżetu państwa dotację podmiotową w wysokości 100% (obecnie wynosi ona 75% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu gminnym). Zwiększenie dotacji będzie możliwe od września 2014 r. Dodatkowe wydatki z tym związane zostaną pokryte z dotacji celowej dla samorządów. O dotację w pełnej wysokości będą się więc mogły ubiegać przedszkola niepubliczne, które stosują ustawowe stawki, zapewniają bezpłatne nauczanie w czasie ustalonym przez radę gminy dla przedszkoli publicznych, realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową, prowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudniają nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami i prowadzą dokumentację przebiegu nauczania tak jak przedszkola publiczne.

Zdaniem resortu, takie rozwiązanie sprawi, że przedszkola niepubliczne będą tańsze, a tym samym umożliwi gminom zapewnienie dodatkowych miejsc dla przedszkolaków i przyczyni się do zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego. A to istotne, bo zgodnie z założeniami projektu od września 2014 r. miejsce w przedszkolu znajdzie każdy 4-latek, a od września 2016 r. – każdy 3-latek. Za zapewnienie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego odpowiedzialne będą gminy. – Objęcie prawem do wychowania przedszkolnego dzieci czteroletnich i trzyletnich będzie korzystne nie tylko dla nich, lecz również dla rodziców, którzy będą mogli podjąć pracę – podkreśla MEN.

W 2013 r. na sfinansowanie reformy resort przeznaczy 320 mln zł. Taką kwotę zapisano już w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Stopniowo wysokość dotacji będzie rosła, bo obniżane będą opłaty za przedszkola. W przyszłym roku obniżka opłat obejmie jedynie cztery miesiące (od września do grudnia) i 2 godziny, dlatego zaplanowana kwota jest zdaniem MEN wystarczająca. W 2014 r. gminy dostaną nieco ponad 1 mld zł, a w kolejnych latach kwota ta stopniowo będzie się zbliżać do 2 mld.

– Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypadać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na trenie gminy, bez względu na czas jego przebywania w przedszkolu. Oznacza to, że gmina otrzyma dotację również na dzieci, które korzystają tylko z ustalonego przez radę gminy bezpłatnego nauczania – wyjaśnia MEN. Roczna kwota dotacji na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym wyniesie w 2013 r. 333 zł – tyle na każdego przedszkolaka dostanie każdy samorząd za 4 miesiące przyszłego roku (od września do grudnia). W 2016 r. będzie to już 1433 zł na każde dziecko objęte edukacją przedszkolną.

     Małgorzata Tabaszewska


Czytaj również