Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

MEN opublikował wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

MEN opublikował wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

MEN opublikował wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło na swojej stronie formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2012 r.

Aby na terenie każdej j.s.t. średnie wynagrodzenie nauczycieli nie było niższe niż zagwarantowane przez państwo, organy prowadzące szkoły (placówki) zostały zobowiązane do przeprowadzania corocznej analizy wydatków ponoszonych na średnie wynagrodzenia nauczycieli (art. 30a KN). Jeśli analiza wykaże, iż na terenie danej j.s.t. średnia płaca nauczycieli nie osiąga gwarantowanego pułapu, samorząd jest zobowiązany wypłacić nauczycielom dodatek uzupełniający.

Do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organy prowadzące zobowiązane są sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której wyżej mowa, o ile wystąpiła.

W terminie 7 dni od dnia sporządzenia sprawozdania organ prowadzący przedkłada je:

  • regionalnej izbie obrachunkowej (RIO),
  • organowi stanowiącemu j.s.t.,
  • dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę,
  • związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Szczegółowe wytyczne, dotyczące sporządzania sprawozdania, precyzujące postanowienia art. 30a KN, zawiera rozp. MEN z dn. 13.01.2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 6, poz. 35, ze zm.).

Elektroniczna forma sprawozdania została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finanse na Edukację/Organy Prowadzące. W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie druku, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.

Wzór formularza dostępny jest tutaj.

Źródło: www.men.gov.pl
oprac. B. Opar

Czytaj również