Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Sprawdzian 2013 - nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów

Sprawdzian 2013 - nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów

Sprawdzian 2013 - nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów

Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązują nowe zasady dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia. Zmiany mają związek z wprowadzoną w ubiegłym roku reformą systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Nowe zasady udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadziło rozp. MEN z dn. 17.11.2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487). Od 01.09.2011 r. obowiązują one w gimnazjach i placówkach specjalnych, od roku szkolnego 2012/2013 – w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych. Przepisy te poszerzyły krąg uczniów, do których adresowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wsparcie udzielane jest także uczniowi, który nie posiada orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – wystarczy, że zespół nauczycieli i specjalistów stwierdzi potrzebę objęcia ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku ucznia bez orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych są ustalenia zawarte w planie działań wspierających opracowanym dla tego ucznia.

Z nową koncepcją organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ściśle korespondują zmiany wprowadzone w warunkach przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. W roku szkolnym 2012/2013 nowe zasady mają po raz pierwszy zastosowanie do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych mogą przystąpić uczniowie, którzy uzyskali:

  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii; opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza – na podstawie tego zaświadczenia (w przypadku uczniów chorych lub niesprawnych czasowo),
  • pozytywną opinię rady pedagogicznej – dotyczy to uczniów objętych w roku szkolnym, w którym przystępują do sprawdzianu, pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; opinia rady pedagogicznej wydawana jest na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonujących w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Dla uczniów, którym przysługuje prawo zdawania sprawdzianu w warunkach dostosowanych, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań. O tym, w jaki sposób należy dostosować warunki przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, corocznie informuje CKE. Szczegółową informację na ten temat sporządza dyrektor CKE i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. W każdej szkole rada pedagogiczna, kierując się zaleceniami zawartymi w informacji CKE, wskazuje sposób bądź sposoby dostosowania sprawdzianu.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również