Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zmiany prawa: co nowego w oświacie od 1 września 2012 r.?

Zmiany prawa: co nowego w oświacie od 1 września 2012 r.?

Zmiany prawa: co nowego w oświacie od 1 września 2012 r.?

Wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013 wchodzą w życie nowe przepisy wykonawcze. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w prawie oświatowym. Na naszej stronie znajdą Państwo ujednolicone akty prawne i omówienia zmian.

I. NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE


1.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 7)


Modyfikacja dotychczasowej klasyfikacji to jeden z elementów reformy szkolnictwa zawodowego, zakładającej m.in. silniejsze powiązanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Zawody podzielone zostaną na kwalifikacje, potwierdzane odrębnie w ramach egzaminów zewnętrznych. Zdaniem twórców reformy pozwoli to uelastycznić ofertę edukacyjną placówek uczących zawodów, a także zwiększy szanse osób dorosłych na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, np. takich, których w danym momencie oczekuje rynek pracy.

Pisaliśmy o tym: Od 1 września nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Nowe rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2011 r.
 

2.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184)

Po raz pierwszy w jednym akcie prawnym określone zostały opisy kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie uwzględnia fakt, że zgodnie z wprowadzaną reformą kształcenia zawodowego, w każdym z zawodów wyodrębnione zostały kwalifikacje składające się na poszczególne zawody. W nowej podstawie programowej określone są wiedza i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia. Zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji zostały one opisane jako oczekiwane efekty kształcenia.

Pisaliśmy o tym: Jedno rozporządzenie z opisem kształcenia we wszystkich zawodach
 

3.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186)

Rozporządzenie określa nowe rodzaje form pozaszkolnych w zakresie kształcenia ustawicznego oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia. Wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje:
1)  kwalifikacyjny kurs zawodowy,
2)  kurs umiejętności zawodowych,
3)  kurs kompetencji ogólnych,
4)  turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
5)  kurs, inny niż wymienione w pkt. 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełniane wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Trzy z ww. form pozaszkolnych: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzone będą w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach.

Pisaliśmy o tym: Od 1 września 2012 r. ruszą nowe formy kształcenia ustawicznego
                        
Nowe wymagania wobec organizatorów kształcenia ustawicznego on-line

Nowe rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r.
 

4.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188)

Od 1 stycznia 2013 r. kwalifikacje w zawodzie będzie można uzyskać także w drodze egzaminów eksternistycznych. W tym trybie odbywać się będą zarówno egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, jak i egzaminy z zakresu kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej.

Dodatkowe możliwości uzyskania kwalifikacji przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dn. 19.08.2011 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1206) oraz wspomniane rozp. MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych, które obowiązuje od 1 września 2012 r. Określa ono warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, m.in. wysokość opłat za egzaminy, warunki wynagradzania egzaminatorów, warunki dopuszczania do egzaminu.

Pisaliśmy o tym: Nowe możliwości dla osób dorosłych - egzamin zawodowy w trybie eksternistycznym

Nowe rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r.
 

5.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204)

Wejście w życie z dniem 1 września przepisów tego rozporządzenia stanowi kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej – tym razem w klasach IV szkół podstawowych i w klasach I szkół ponadgminazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

W związku z nowym zdefiniowaniem godzin do dyspozycji dyrektora, innych niż wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, finansowanych przez organy prowadzące, nowe plany nauczania obowiązują w:

  • I i IV klasie szkoły podstawowej,
  • I klasie gimnazjum,
  • I klasie szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi.

W wymienionych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 obowiązywać będą dwa plany nauczania – jeden dla klas pierwszych i kolejny dla pozostałych klas, sporządzony w oparciu o dotychczas obowiązujące ramowe plany nauczania.

Pisaliśmy o tym: Co uwzględnić w pracach nad arkuszem organizacji szkoły

Nowe rozp. MEN z dnia 7 lutego 2012 r.
 

6.  rozp. Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013 (Dz.U. z 2012 r. poz. 656)

Dotowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach i placówkach oświatowych to działania prowadzone w ramach programu „Szklanka mleka”, realizowanego w Polsce od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Ustalane corocznie w drodze przepisów wykonawczych maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2012/2013 nie ulegną zmianie.

Pisaliśmy o tym: Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2012/2013

Nowe rozp. MEN z dnia 30 maja 2012 r.
 

7.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. z 2012 r. poz. 857)


W szczególnych przypadkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c u.s.o., osoba, która ukończyła gimnazjum, będzie mogła spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Okoliczności te określa podpisane w dniu 06.07.2012 r. rozp. MEN. Na podstawie tych przepisów osoby niepełnoletnie, które ukończyły gimnazjum, mają skończone 15 lat, ale ze względów zdrowotnych lub spowodowanych sytuacją życiową albo z powodu przebywania w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich nie mogą podjąć nauki w szkole ponadgimnazjalnej, uzyskają możliwość wyboru innej ścieżki kształcenia – będą mogły realizować obowiązek nauki na kwalifikacyjnym kursie  zawodowym.

Pisaliśmy o tym: Co zmieni się w obowiązku nauki od 1 września 2012 r.?

Nowe rozp. MEN z dnia 16 lipca 2012 r.
 

8.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz.957)

Nowe rozporządzenie uwzględnia zmiany wprowadzone w kształceniu zawodowym. W SIO będą gromadzone dane dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Umożliwi to podział środków z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na pokrycie kosztów prowadzenia kursów. Podstawą do ustalenia wysokości środków niezbędnych na prowadzenie lub dotowanie jednostek prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe będzie planowana liczba słuchaczy kursu wykazana w SIO według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok, dla którego naliczana jest subwencja.
 

9.   rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977)

Rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na określeniu, iż wątek tematyczny „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” jest wątkiem obowiązkowym w ramach przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo, realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych, czyli na IV etapie edukacyjnym (załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia), a nie zalecanym – jak miało to miejsce dotychczas.

Pisaliśmy o tym: MEN wprowadza zmiany w podstawie programowej z historii i społeczeństwa
 

II. ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE


1.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 262)

Nowelizacja obejmuje część dotyczącą egzaminów zawodowych i wiąże się ze zmianami w kształceniu zawodowym, które obowiązują od 1 września 2012 r.

Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku pracy, a także otwarcie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Pisaliśmy o tym: Rozporządzenie w sprawie egzaminów zawodowych - podpisane

Znowelizowane rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.

2.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 300)

W ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły nie będą już mogły być realizowane zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. Nie mieszczą się one bowiem w katalogu obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zmiany przewidziane w rozporządzeniu o wychowaniu do życia w rodzinie będą wdrażane sukcesywnie. Obejmą najpierw uczniów, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach I gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników, a w następnych latach – kolejne klasy tych szkół.

Pisaliśmy o tym: Wychowanie do życia w rodzinie - zmienią się warunki prowadzenia zajęć

Znowelizowane rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r.

3.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 393)

Zmiana rozporządzenia wiąże się z przyjęciem nowych przepisów dotyczących ramowych planów nauczania (Dz.U. z 2012 r. poz. 204), które nie określają już wymiaru godzin na zajęcia z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego organizowanych na wniosek rodziców, wprowadza też nowy sposób definiowania godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. W nowo dodanym na mocy nowelizacji § 8a określono minimalny wymiar godzin zajęć języka mniejszości i języka regionalnego dla danego etapu edukacyjnego, w zależności od sposobu nauczania języka oraz typu szkoły, a także tygodniowy wymiar godzin tych zajęć w poszczególnych klasach.

Pisaliśmy o tym: Nowelizacja rozp. w sprawie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

Znowelizowane rozp. MEN z dnia 14 listopada 2007 r.

4.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 790)

Zgodnie ze znowelizowanym rozp. płacowym płaca zasadnicza nauczycieli, w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji, wzrośnie od nowego roku szkolnego od 83 do 114 zł brutto.

Pisaliśmy o tym: Wynagrodzenie nauczycieli od 01.09.2012 r.

Znowelizowane rozp. MEN z dnia 31 stycznia 2005 r.
 

5.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2012 r. poz. 945)

Celem zmian w rozporządzeniu jest dostosowanie systemu szkoleń kandydatów na egzaminatorów do nowej praktycznej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego na jednolitych zasadach we wszystkich typach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W rozporządzeniu określono nowy ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Pisaliśmy o tym:Nowy ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów

Znowelizowane rozp. MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r.
 

6.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2012 r. poz. 967)

Nowelizacja wydłuża o dodatkowy rok, tj. do końca sierpnia 2013 r., okres dostosowawczy dla szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych do wymogów rozporządzenia z dn. 31.08.2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1143, z późn. zm.) oraz zwiększa minimalną liczbę uczniów wymaganą do utworzenia punktu konsultacyjnego.

Pisaliśmy o tym: Do utworzenia szkoły za granicą będzie potrzebnych 50 uczniów

Znowelizowane rozp. MEN z dn. 31.08.2010 r.
 

7.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2012 r. poz. 981)

8.  rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 982)

Zeszłoroczna nowelizacja u.s.o. (Dz.U. Nr 205, poz. 1206) spowodowała konieczność zmiany przepisów dotyczących warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Obecnie obowiązujące rozp. MEN z dn. 17.11.2010 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1490) zostało wzbogacone o regulacje dotyczące przystępowania ww. uczniów do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Analogiczne przepisy wprowadzono do bliźniaczego rozporządzenia dotyczącego kształcenia ww. uczniów w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (rozp. MEN z dn. 17.11.2010 r. – Dz.U. Nr 228, poz. 1489). Powyższe nowelizacje obowiązujących od 1 września 2011 r. rozporządzeń z dn. 17.10.2010 r. wynikają z potrzeby doprecyzowania przepisów dotyczących wieku, do którego może być prowadzone kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pisaliśmy o tym: Zmiany w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Znowelizowane rozp. MEN z dn. 17.11.2010 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1489)

Znowelizowane rozp. MEN z dn. 17.11.2010 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1490)

oprac: Beata OparCzytaj również: Od 1 września 2012 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty

Czytaj również