Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ustawa o systemie oświaty - co zmieni się od 1 września 2012 r.?

Ustawa o systemie oświaty - co zmieni się od 1 września 2012 r.?

Ustawa o systemie oświaty - co zmieni się od 1 września 2012 r.?

Wdrażana sukcesywnie od 2009 r. reforma kształcenia ogólnego wkroczy w roku szkolnym 2012/2013 w kolejną fazę. Naukę według nowych podstaw programowych rozpoczną uczniowie klas IV szkół podstawowych oraz klas I liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Rozpocznie się też reforma szkolnictwa zawodowego - z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206).

Zasadniczym celem tej nowelizacji jest podniesienie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy. Twórcy reformy zamierzają zrealizować ten cel m.in. poprzez dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz włączenie szkół zawodowych w system kursów prowadzonych dla osób dorosłych. Przyjęte rozwiązania legislacyjne gruntownie modyfikują dotychczasowe zapisy u.s.o. Krótko przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tj. z dniem 1 sierpnia 2012 r., wejdą w życie zmiany u.s.o. wynikające z uchwalonej w dn. 15.04.2011 r. ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814, ze zm.), przewidujące m.in. objęcie wszystkich, publicznych i niepublicznych, szkół i placówek oświatowych jednolitym systemem identyfikacji za pomocą 9-znakowego numeru REGON.

KRÓTKI PRZEWODNIK PO ZMIANACH

Uchwalone w 2011 r. zmiany do ustawy o systemie oświaty mają w zdecydowanej większości charakter merytoryczny. Aby ułatwić Państwu poruszanie się po znowelizowanej ustawie, przygotowaliśmy krótki przegląd ważniejszych rozwiązań legislacyjnych. Organizacja systemu oświaty, organizacja pracy szkoły, kształcenie i wychowanie oraz finansowanie oświaty – w tych obszarach wprowadzono najistotniejsze zmiany legislacyjne.


Organizacja systemu oświaty

 • Słowniczek ustawowy (art. 3) – katalog pojęć używanych w ustawie uzupełniono o następujące pojęcia: kwalifikacja w zawodzie, kwalifikacyjny kurs zawodowy, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie; nowe brzmienie otrzymały pojęcia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, szkoła dla dorosłych, kształcenie ustawiczne, formy pozaszkolne.

 • Zadania oświatowe samorządów (art. 5a) – rozszerzono katalog zadań oświatowych powiatów o obowiązek zapewnienia warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach (placówkach), dla których ta j.s.t. jest organem prowadzącym.

 • Jednolity sposób opisu szkół i placówek (art. 5f) – zobowiązano wszystkie szkoły i placówki oświatowe do posługiwania się 9-znakowym numerem REGON.

 • Struktura szkolnictwa (art. 9 oraz przepisy przejściowe) – zdecydowano o wygaszeniu lub przekształceniu niektórych typów szkół ponadgimnazjalnych; nauka na IV etapie edukacyjnym będzie realizowana w: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

 • Szkoły dla dorosłych (art. 3) – system szkolnictwa dla dorosłych zredukowano do następujących typów szkół: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej; inne dotychczasowe rodzaje szkół dla dorosłych zostaną stopniowo wygaszone lub przekształcone w licea ogólnokształcące dla dorosłych.

 • Łączenie szkół i placówek (art. 62a) – zapewniono organom prowadzącym możliwość tworzenia centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.


Organizacja pracy szkoły

 • Obowiązki dyrektora szkoły (art. 39) – zmieniono procedurę ustalania zawodów, w których kształci szkoła.

 • Kompetencje rady pedagogicznej (art. 41) – rozszerzono zakres spraw podlegających opiniowaniu przez radę pedagogiczną o organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 • Kompetencje rady szkoły (art. 50) – do spraw, w których rada szkoły może występować z wnioskami, zaliczono organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Formy działalności szkoły (art. 64) – uporządkowano katalog podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, zaliczając do nich m.in. zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.


Kształcenie i wychowanie

 • Zdobywanie wykształcenia (art. 11a) – zmieniono ścieżkę dochodzenia do wykształcenia zasadniczego zawodowego; uzyska je także osoba, która ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie – pod warunkiem że spełni inne określone w ustawie wymagania.

 • Obowiązek nauki (art. 16) – na nowo uregulowano zasady spełniania obowiązku nauki; będzie to możliwe przez naukę w szkole lub przygotowanie zawodowe u pracodawcy, a w szczególnych przypadkach też przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (art. 24) – usprawniono procedury tworzenia klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadzając m.in. wymóg zasięgnięcia opinii organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dn. 06.07.2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).

 • Kształcenie ustawiczne (art. 68a) – przewidziano włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kursów kwalifikacyjnych dla osób dorosłych.

 • Kształcenie młodocianych (art. 70b) – doprecyzowano warunki przyznawania dofinansowania do kształcenia młodocianych.


Finansowanie oświaty

 • Dotowanie szkół i placówek (art. 80 i 90) – krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dotacji z budżetu powiatu rozszerzono o szkoły i placówki (publiczne niesamorządowe oraz niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych) prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe.

  Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również