Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zmienią się kompetencje rady pedagogicznej

Zmienią się kompetencje rady pedagogicznej

Zmienią się kompetencje rady pedagogicznej

Radzie pedagogicznej przysługują kompetencje opiniodawcze. Od nowego roku szkolnego zwiększy się ich zakres - opinia rady będzie wymagana także przy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Taką zmianę przewiduje ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206).

Wchodząca w życie z dniem 1 września 2012 r. nowelizacja u.s.o. zmienia brzmienie art. 41 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. W katalogu spraw, co do których rada pedagogiczna ma prawo zgłaszać uwagi i wydawać opinie, znajdzie się również przygotowana przez szkołę oferta kształcenia w formach kursowych. Oznacza to, że dyrektor szkoły (placówki), w której organizowane będą kursy, oprócz projektu arkusza organizacji pracy szkoły, opisującego tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, przedstawi radzie pedagogicznej do zaopiniowania także plan organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kompetencje opiniodawcze rada pedagogiczna realizuje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Zazwyczaj nad projektem opinii pracuje grupa nauczycieli wydelegowana przez radę. Wstępny projekt opinii jest przedmiotem dyskusji na posiedzeniu rady, wtedy też zgłaszane są uwagi i wprowadzane poprawki. Po uzgodnieniu tekstu odbywa się głosowanie nad dokumentem. Uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną w ramach jej kompetencji opiniodawczych nie mają dla dyrektora charakteru wiążącego – nie jest on zobowiązany do ich wykonania, może jednak skorzystać z uwag przedstawionych przez radę.

Zgodnie z art. 64 u.s.o., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2012 r., kwalifikacyjne kursy zawodowe to jedna z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Za ich prowadzenie i organizację odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również