Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Informacja o gotowości przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole

Informacja o gotowości przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole

Informacja o gotowości przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole

Do końca kwietnia dyrektorzy placówek, do których uczęszczają dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, mają obowiązek wydać rodzicom "Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej".

Powyższy obowiązek ustanowiony został w rozporządzeniu MEN z dn. 28.05.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624, ze zm.).

Jak stanowi § 3 ust. 5 cyt. rozp., przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Informację wydaje się w terminie do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, na druku według wzoru nr 70, określonego w załączniku nr 3 do cyt. rozporządzenia.

Dokument wydawany rodzicom dziecka nie jest świadectwem ukończenia przedszkola czy oddziału przedszkolnego, stanowi on jedynie podsumowanie pracy z dzieckiem. Znajdują się w nim m.in. dane o:

  • opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym w szczególności umiejętności społecznych, matematycznych, gotowości do nauki czytania i pisania,
  • sprawności motorycznej dziecka,
  • stopniu samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych,
  • potrzebach rozwojowych dziecka, w tym zauważonych uzdolnieniach i predyspozycjach,
  • zauważonych trudnościach w spełnianiu wymagań programowych w odniesieniu do możliwości dziecka.

Czytaj również