Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zmienione wymagania dla kandydatów na dyrektora szkoły artystycznej

Zmienione wymagania dla kandydatów na dyrektora szkoły artystycznej

Zmienione wymagania dla kandydatów na dyrektora szkoły artystycznej

Z dn. 10.04.2012 r. wchodzą w życie przepisy rozp. MKiDN z dn. 20.03.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 315), które wprowadzają modyfikacje w treści oświadczenia składanego przez kandydata biorącego udział w konkursie.

Zgodnie z  dotychczas obowiązującymi przepisami kandydat na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki obowiązany był m.in. złożyć oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie. Tak sformułowana dyspozycja pozostawała w sprzeczności z wymaganiami, jakim powinna odpowiadać osoba kandydująca na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, określonymi w obowiązującym po nowelizacji rozp. MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

W związku z powyższym w drodze nowelizacji z dn. 20.03.2012 r. zmieniono treść pkt 9 w załączniku nr 2 rozp. MKiDN z dn. 01.06.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, wskazując, że oświadczenie składane przez kandydata na dyrektora szkoły lub placówki powinno informować jedynie o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowaniu dyscyplinarnym.

Czytaj również: Dyrektor w nowych rozporządzeniach MEN

Czytaj również