Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Dostęp do SIO tylko dla wybranych

Dostęp do SIO tylko dla wybranych

Dostęp do SIO tylko dla wybranych

Najpierw wypełnienie elektronicznego formularza, potem przesłanie wniosku do organu upoważniającego, a następnie osobiste stawiennictwo w jego siedzibie w celu potwierdzenia tożsamości - tak będzie wyglądać procedura uzyskiwania dostępu do bazy danych SIO. Będą musieli przez nią przejść dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek obsługi administracyjno-ekonomicznej szkoły lub placówki, wójtowie, starostowie powiatu, marszałkowie województwa.

Resort edukacji opracował już procedurę weryfikacji dostępu do bazy danych SIO – weryfikacja osób będących użytkownikami bazy jest niezbędna, bo gromadzone w niej informacje to dane osobowe uczniów i nauczycieli. Wraz z wejściem w życie ustawy z dn. 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814, ze zm.), co nastąpi 30.04.2012 r., zacznie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie weryfikacji dostępu do bazy danych SIO. Projekt rozp. został już udostępniony przez Rządowe Centrum Legislacji.

Wojewoda upoważni wójta, a wójt dyrektora

Dostęp do SIO obejmuje przekazywanie danych do bazy danych SIO, pozyskiwanie danych dziedzinowych z tej bazy oraz pozyskiwanie danych ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO. Do podmiotów, na które ustawodawca nałożył obowiązek przekazywania danych, należą m.in. szkoły i placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, MEN, MKiDN, inni ministrowie prowadzący szkoły, CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne, kuratorzy oświaty. Z kolei uprawnione do pozyskiwania danych z SIO są m.in. szkoły i placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz CKE i o.k.e.

Kierownicy tych podmiotów na podstawie stosownych upoważnień uzyskają uprawnienia do przekazywania, pozyskiwania i przetwarzania danych. Zgodnie z art. 68 ust. 2 cyt. ustawy wojewodowie udzielą upoważnienia wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miasta), starostom powiatów i marszałkom województw, a ci z kolei – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazywać do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), oraz kierownikom jednostek obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół lub placówek oświatowych.

Sam wojewoda, choć nie ciążą na nim żadne obowiązki w zakresie przekazywania czy pozyskiwania danych z SIO, również podda się procedurze weryfikacji – będzie przecież odpowiedzialny za rozdzielanie upoważnień. Wojewoda uzyska upoważnienie od MEN, minister nada również upoważnienie prezesom regionalnych izb obrachunkowych, rektorom uczelni oraz kierownikom innych niż ww. jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty (np. CKE i o.k.e.).

Weryfikacja online i w siedzibie organu

Upoważnienie przyznawane będzie na wniosek osoby zainteresowanej, która wypełni w tym celu elektroniczny formularz zamieszczony na portalu systemu informacji oświatowej. Formularz zostanie przesłany do organu udzielającego upoważnienie, właściwego dla osoby składającej wniosek (zakres danych, które należy podać we wniosku, określa art. 69 ust. 3 ustawy oraz § 3 ust. 1 projektowanego rozp.).

Organ władny wydać upoważnienie wyśle na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy potwierdzenie wpływu wniosku. Od dnia, w którym serwer odbiorcy przyjmie potwierdzenie, a odpowiednie dane zostaną na nim zarejestrowane, liczony jest termin, w którym organ upoważniający ma obowiązek rozpatrzyć wniosek. Projektowane przepisy dają na to organowi 5 dni roboczych. Jeśli potwierdzenie nie dotrze na serwer wnioskodawcy, organ skontaktuje się z osobą, która złożyła wniosek, aby wyjaśnić przyczyny nieskutecznego doręczenia potwierdzenia – stanie się to w ciągu 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieskutecznego przesłania potwierdzenia.

Informacje podane we wniosku muszą być poprawne – sprawdzi to organ upoważniający, porównując dane z wniosku z danymi zgromadzonymi w RSPO lub danymi będącymi w posiadaniu organów administracji publicznej. Od poprawności danych przedstawionych przez wnioskodawcę zależeć będzie, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie. Osoba, której wniosek zostanie odrzucony, będzie mogła złożyć go ponownie.
Zarówno o przyjęciu, jak i o odrzuceniu wniosku osoba zainteresowana zostanie powiadomiona drogą elektroniczną. Na tym jednak procedura się nie kończy – jej finalizacja nastąpi dopiero w siedzibie organu upoważniającego. Każdy wnioskodawca, który pomyślnie przejdzie weryfikację w systemie elektronicznym, zgłosi się do siedziby organu w ciągu 5 dni roboczych (od dnia otrzymania informacji o akceptacji wniosku), aby potwierdzić swoją tożsamość. Przedstawi w tym celu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemca – kartę pobytu), a jeśli jest pracownikiem upoważnionym przez kierownika danego podmiotu do dostępu do SIO – także udzielone mu pisemne upoważnienie. Osoba, której tożsamość zostanie potwierdzona, podpisze dwa egzemplarze dokumentu upoważnienia do bazy danych SIO – jeden pozostanie w siedzibie organu, a drugi dołączony zostanie do akt osobowych osoby upoważnionej. Zostanie jej również wydany niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO.   

Klauzula o zachowaniu tajemnicy

W upoważnieniu znajdzie się klauzula o następującej treści: „Osoba upoważniona do przetwarzania danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, określonym w niniejszym upoważnieniu, jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu” (art. 70 ust. 3 pkt 9 cyt. ustawy).

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również