Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Czego nie wolno samorządom? — o dodatkach do wynagrodzenia nauczycieli

Czego nie wolno samorządom? — o dodatkach do wynagrodzenia nauczycieli

Czego nie wolno samorządom? — o dodatkach do wynagrodzenia nauczycieli

Zawartość portfela nauczyciela zależy w największym stopniu od tego, jakie przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze. Całość wynagrodzenia obejmuje też inne składniki, np. dodatki: motywacyjny, funkcyjny, za wysługę lat i za warunki pracy. Choć słowo "dodatek" może sugerować, że mamy do czynienia z mało znaczącym uzupełnieniem budżetu nauczyciela, w rzeczywistości dodatki te stanowią niekiedy znaczną część otrzymywanej przez niego pensji.

Choćby z tego powodu warto bliżej przyjrzeć się wspomnianym składnikom wynagrodzenia od strony prawnej. Potrzeba prawnej analizy ma w tym wypadku jeszcze jedno uzasadnienie – w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez j.s.t. duży wpływ na wysokość i warunki przyznawania dodatków mają organy stanowiące j.s.t., a to rodzi niebezpieczeństwo odmiennej, nierzadko błędnej interpretacji przepisów delegujących uprawnienia przez poszczególne organy. Poniższe omówienie stanowi syntezę regulacji dotyczących dodatków wypłacanych w takich szkołach i placówkach, wzbogaconych o praktyczne przykłady niewłaściwego stosowania owych regulacji. Całość uzupełniają informacje nt. aktów prawnych normujących problematykę dodatków w odniesieniu do osób zatrudnionych w szkołach i instytucjach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Składniki wynagrodzenia

Na całość wynagrodzenia, prócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też inne składniki, wyróżnione w art. 30 ust. 1 KN. Zalicza się do nich:

 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS i dodatków przynależnych nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim i w mieście liczącym do 5000 mieszkańców.

Od powyższego, także w sferze dodatków, istnieje kilka wyjątków. Dotyczą one m.in. nauczycieli zatrudnionych w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty czy w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. W dalszej części opracowania zostaną zasygnalizowane jedynie podstawowe regulacje dotyczące tych grup nauczycieli. Regulacje bardziej szczegółowe zostaną pominięte, jako że wykraczają poza zakres omawianej problematyki.

Poza samorządem

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. oświaty i wychowania, a czyni to w porozumieniu z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym ds. rolnictwa i ministrem właściwym ds. środowiska. Obecnie kwestie te reguluje rozp. MEN z dn. 03.04.2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. Nr 60, poz. 494).

Ten sam minister, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. pracy, określa z kolei, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia przysługującego nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w urzędach organów administracji rządowej. Obowiązujące rozp. MENiS z dn. 09.09.2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 210, poz. 2137 i 2138, z późn. zm.) przesądza, że wspomnianym nauczycielom prócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje tylko jeden dodatek – konkretnie zaś dodatek za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą.

Wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych określa Minister Sprawiedliwości. W obowiązującym stanie prawnym wspomniane zagadnienia reguluje rozp. MS z dn. 20.08.2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr 141, poz. 1153).

W szkołach prowadzonych przez j.s.t.

Wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez organ będący jednostką samorządu terytorialnego ustala ten właśnie organ. Dokonuje tego w drodze regulaminu, podlegającego uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Obowiązek uzgodnienia dotyczy wyłącznie samego regulaminu, nie odnosi się natomiast do przyznawania określonych dodatków w jednostkowych przypadkach.

Przykład 1

W opracowanym przez radę gminy regulaminie znalazł się zapis, w myśl którego dodatek motywacyjny jest przyznawany przez dyrektora szkoły, który określa też wysokość dodatku. W obu jednak przypadkach czyni to w porozumieniu z działającymi w placówce przedstawicielami związków zawodowych. Czy taki zapis pozostaje w zgodzie z przepisami KN?

W myśl art. 30 KN organ prowadzący szkołę będący j.s.t. określa w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. Regulamin ten podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Ustawa nie przewiduje innych uprawnień organizacji związkowych w zakresie wpływania na kształt i treść regulaminu. Jako że przyznanie dodatku należy do czynności z zakresu prawa pracy, a takich czynności w odniesieniu do nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w gestii dyrektora powinno leżeć przyznanie dodatku.


Dodatek motywacyjny

Jak już wspomniano, wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez organ będący jednostką samorządu terytorialnego ustala tenże organ. Konstruując odpowiedni regulamin, organ prowadzący powinien kierować się m.in. treścią art. 30 ust. 2 KN, który uzależnia wysokość dodatku motywacyjnego od jakości pracy świadczonej przez nauczyciela oraz od wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć.

Organ musi mieć ponadto na względzie ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, określone w rozp. MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem płacowym”. Zgodnie z § 6 tego rozp., do ww. warunków należą:

 • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
 • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
 • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
 • zaangażowanie w realizację zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (innych niż zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz), w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów; w tym miejscu należy wyjaśnić, że na gruncie rozporządzenia termin „szkoła” odnosi się także do placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a KN;
 • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
 • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Należy zauważyć, że uprawnienia organu obejmują w tym wypadku wyłącznie możliwość ustalenia stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania. Oznacza to, że postanowienia organu nie mogą pozostawać sprzeczne z warunkami ogólnymi określonymi w rozp. Nie jest także dopuszczalne określanie przypadków, w których dodatek nie zostanie przyznany bądź nastąpi cofnięcie, zawieszenie lub wstrzymanie wypłaty dodatku, w tym także dodatku motywacyjnego.

Przykład 2

Rada gminy zawarła w przygotowanym regulaminie zapis, w myśl którego dodatek motywacyjny nie może być przyznany nauczycielowi, który: (1) pracuje w szkole krócej niż rok; (2) był karany, przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary. Czy organ był uprawniony do wprowadzenia takich ograniczeń?

Jak już zaznaczono w nin. opracowaniu, ustawodawca precyzyjnie określił uprawnienia organu prowadzącego w obszarze regulacji kwestii prawnych związanych z wypłacaniem dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. Uprawnienia te obejmują ustalenie wysokości dodatku oraz określenie szczegółowych warunków jego przyznawania. Zakres przewidzianych ustawą uprawnień z pewnością nie rozciąga się na prawo do określania przypadków, w których dodatek motywacyjny nie może zostać przyznany. Z taką sytuacją mamy natomiast do czynienia w zaprezentowanym stanie faktycznym, gdyż ani w KN, ani w rozporządzeniu płacowym nie zostały zawarte zapisy przewidujące ograniczenie prawa do uzyskania dodatku motywacyjnego. Taki pogląd jest zgodny z interpretacją ww. przepisów zaprezentowaną w wyroku WSA we Wrocławiu z dn. 21.08.2008 r., IV SA/Wr 294/07, jak również w wyroku WSA w Lublinie z dn. 07.10.2008 r., III SA/Lu 249/08. Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji rada gminy wykroczyła poza upoważnienie zawarte w ustawie.
 

Dodatek funkcyjny

Zgodnie z art. 30 ust. 2 KN wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od powierzonego stanowiska lub sprawowanych funkcji, a określa ją w odpowiednim regulaminie organ prowadzący. Także i w tym wypadku swobodę organu ograniczają zapisy rozp. płacowego. § 5 wspomnianego aktu stanowi, że do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

 • stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a KN albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
 • sprawowanie funkcji:

a)  wychowawcy klasy,
b)  doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
c)  opiekuna stażu.

W przypadku sprawowania przez nauczyciela więcej niż jednej funkcji określonej w przepisach rozp., powinien mu zostać przyznany dodatek za każdą z funkcji.

Przykład 3

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę. W regulaminie znalazły się m.in. zapisy dotyczące dodatku funkcyjnego, w tym także postanowienie, iż w razie zbiegu praw do świadczeń z tytułu piastowanych funkcji nauczycielowi przysługuje wyłącznie uprawnienie do jednego, wyższego dodatku. Czy zawarcie takiego postanowienia w regulaminie wynagradzania mieściło się w zakresie kompetencji organu?

W rozp. płacowym wskazane zostały funkcje, za sprawowanie których nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny. Organ prowadzący szkołę, na mocy postanowień KN, uprawniony jest do określenia wysokości tego, jak i innych dodatków, a także uszczegółowienia warunków ich przyznawania. Warunki ogólne zawiera rozp. płacowe. W zakresie prawa do ich uszczegółowienia nie mieści się prawo do wskazania okoliczności, w których dodatek nie przysługuje. Jako że ani KN, ani rozporządzenie nie przewidują możliwości ograniczenia prawa do dodatku w razie zbiegu praw, a w przepisach tej rangi nie zawarto upoważnienia dla organów prowadzących do wprowadzenia ograniczeń w tym względzie, przytoczony fragment uchwały należy uznać za niezgodny z prawem (patrz: rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z dn. 29.03.2006 r., PN.II.A.Ch.0911-52/06).
 

Dodatek za wysługę lat

Dodatek za wysługę lat wypłaca się w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy. Wysokość tego dodatku uzależniona jest od okresu zatrudnienia. Zgodnie z art. 33 ust. 1 KN przysługuje on nauczycielom w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, z tym że nie może on przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Co istotne, nauczyciel nie traci prawa do dodatku za wysługę lat w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 5 KN), w przeciwieństwie do pozostałych, omawianych dodatków.

Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat zostały uszczegółowione w rozp. płacowym, w którym wskazano okresy pracy, od których każdorazowo zależy uprawnienie do dodatku. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nie są w związku z powyższym uprawnione do regulowania wspomnianej materii we własnym zakresie.

Przykład 4

Wojciech D. od 4 lat pracuje jako nauczyciel w liceum profilowanym w B. Od dwóch lat jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, wcześniej przez dwa lata był zatrudniony w wymiarze 6/18 etatu. Zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania zawartym w uchwale Rady Miasta B. nie przysługuje mu dodatek za wysługę lat, ponieważ w świetle zapisów regulaminu do okresów pracy, od których uzależnione jest przyznanie dodatku, nie zalicza się okresów zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż 1/2 etatu. Czy zapisy regulaminu w tej części, w której ograniczają prawo do dodatku za wysługę lat, są zgodne z prawem?

W przytoczonym przykładzie mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem wykroczenia przez organ stanowiący j.s.t. poza kompetencje przyznane mu przepisami prawa. Okresy podlegające zaliczeniu do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie dodatku za wysługę lat określone zostały w § 7 rozp. płacowego i żaden z jego czterech ustępów nie uzależnia możliwości zaliczenia danego okresu od wymiaru, w jakim zatrudniony był nauczyciel. Do ustanowienia takich ograniczeń we własnym zakresie nie jest uprawniony organ stanowiący j.s.t., który regulacje dotyczące dodatków do wynagrodzenia może uszczegółowić, nie leży natomiast w zakresie jego kompetencji kreowanie przepisów sprzecznych z zapisami KN czy rozp. płacowego (patrz: rozstrzygnięcie wojewody podlaskiego z dn. 10 lutego 2006 r., PN.II.J.S.0911-32/06).

Rozp. płacowe stanowi, że do okresów pracy uprawniających do dodatku wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia (chodzi wyłącznie o zatrudnienie „pracownicze”) we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresów tych zaliczyć należy m.in.:

 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych – art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
 • okres pracy w rolnictwie – w przypadkach określonych w ustawie z dn. 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310, z późn. zm.);
 • okres korzystania z urlopu wychowawczego.

Przepisy rozp. przybliżone w poprzednim akapicie dotyczą także tych nauczycieli, którzy pozostają w stosunku pracy w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Zasada w przypadku nauczycieli pozostających jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy jest jednak inna. W takim wypadku okresy, które uprawniają do dodatku za wysługę lat ustala się, co do zasady, odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Przykład 5

Janina W., nauczycielka historii z 18-letnim stażem pracy, pracuje jednocześnie w dwóch szkołach. W szkole podstawowej już od 8 lat jest zatrudniona w pełnym wymiarze godzin. W gimnazjum z kolei, gdzie rozpoczęła pracę przed pięcioma laty, jest zatrudniona w wymiarze 5/18 etatu. Czy dodatek za wysługę lat przysługuje jej w obu szkołach? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

Przepisy rozp. płacowego nie odbierają nauczycielowi prawa do pobierania większej liczby dodatków za wysługę lat w sytuacji pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy. W zaprezentowanym stanie faktycznym nauczycielowi przysługuje zatem prawo podobierania dodatku zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Sposób obliczania tych dodatków uzależniony został w przepisach rozp. od łącznego wymiaru zatrudnienia nauczyciela, kluczowe znaczenie ma zaś odpowiedź na pytanie, czy ów łączny wymiar wykracza poza określony w KN pełny wymiar zajęć. Jako że w analizowanej sytuacji odpowiedź na tak zadane pytanie jest twierdząca, określenie okresu pracy, od którego zależy uprawnienie do dodatku za wysługę lat, nastąpić musi w oparciu o unormowanie zawarte w § 7 ust. 2 rozp. płacowego. Przepis ten rozróżnia zatrudnienie podstawowe i dodatkowe. W przypadku pierwszego z nich do okresu pracy zaliczyć należy wszystkie udokumentowane okresy zatrudnienia, z wyłączeniem okresu zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. W przypadku drugiego, dodatkowego zatrudnienia, do okresu zatrudnienia nie należy wliczać zatrudnienia podstawowego. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób należy zidentyfikować zatrudnienie podstawowe i dodatkowe, sam nauczyciel musi w związku z tym wskazać, które z nich uważa za podstawowe. Zakładając, że w zaprezentowanym stanie faktycznym będzie to zatrudnienie w szkole podstawowej, podstawę do obliczenia dodatku za wysługę lat stanowić będzie 18-letni okres zatrudnienia Janiny W. W przypadku zatrudnienia w gimnazjum okresy pracy sprzed tego zatrudnienia, uwzględnione już w przypadku zatrudnienia podstawowego, nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu dodatku. Podstawę do jego obliczenia stanowić będzie w tym wypadku 5-letni okres zatrudnienia w gimnazjum.

Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w CKE lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.
 

Dodatek za warunki pracy

Zgodnie z art. 34 KN dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach. Katalog zajęć, których prowadzenie wiąże się z wykonywaniem pracy w trudnych warunkach zawarty został w rozp. płacowym, w którym osobno scharakteryzowano też zajęcia prowadzone w warunkach uciążliwych.

Co warte podkreślenia, dodatek za warunki pracy powinien być wypłacany „z dołu”. Art. 39 KN stanowi bowiem, że choć generalną zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia „z góry”, to te jego składniki, których wysokość może być ustalona na podstawie już wykonanych prac, należy wypłacać z dołu. Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadku dodatku za wysługę lat – dopiero bowiem z końcem miesiąca można oszacować liczbę godzin przepracowanych przez nauczyciela w warunkach trudnych lub uciążliwych.

W zamieszczonej poniżej tabeli uwzględniono zajęcia, których prowadzenie, mocą rozp. płacowego, uznane zostało za pracę w trudnych warunkach.

PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH

1.

praktyczna nauka zawodu szkół górniczych – zajęcia praktyczne pod ziemią

2.

praktyczna nauka zawodu szkół leśnych – zajęcia w lesie

3.

praktyczna nauka zawodu szkół rolniczych – zajęcia praktyczne w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa

4.

praktyczna nauka zawodu szkół medycznych – zajęcia w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach

5.

praktyczna nauka zawodu – zajęcia w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

6.

zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy

7.

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim

8.

zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

9.

zajęcia dydaktyczne przy zakładach karnych

10.

zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych

11.

zajęcia dydaktyczne w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, zajęcia dydaktyczne w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz zajęcia prowadzone przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także zajęcia dydaktyczne w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez lektorów języka obcego

12.

zajęcia dydaktyczne w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym

13.

zajęcia dydaktyczne w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

14.

zajęcia wychowawcze, korekcyjno-terapeutyczne oraz badania psychologiczne i pedagogiczne nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

15.

zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach)

16.

zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

17.

zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

18.

badania psychologiczne i pedagogiczne nieletnich oraz małoletnich, opieka specjalistyczna nad nieletnimi i małoletnimi, poradnictwo rodzinne oraz mediacje między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-terapeutycznych

19.

zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznychW osobnym paragrafie uwzględnione zostały zajęcia, których prowadzenie traktowane jest w świetle prawa jako wykonywanie pracy w warunkach uciążliwych. Do zajęć tych zaliczono:

 • zajęcia uwzględnione w powyższej tabeli w pkt. 4–16 i prowadzone z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozp. MPiPS z dn. 01.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozp. MGPiPS z dn. 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328),
 • zajęcia z nieletnimi przebywającymi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z zaburzeniami psychicznymi lub z innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w schroniskach interwencyjnych.

W rozp. za pracę w warunkach uciążliwych uznano ponadto prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (oddziałów) specjalnych w oddziale lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym wymienionym w przytoczonych powyżej przepisach rozp. MPiPS oraz MGPiPS, a w przypadku, gdy w takim oddziale lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne są prowadzone według odrębnego planu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.

Tomasz Biegański

Czytaj również