Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Urlop wychowawczy wykorzystany przed 1999 r. podlega zaliczeniu do stażu pracy

Urlop wychowawczy wykorzystany przed 1999 r. podlega zaliczeniu do stażu pracy

Urlop wychowawczy wykorzystany przed 1999 r. podlega zaliczeniu do stażu pracy

Okres przebywania na urlopie wychowawczym przed dniem 01.01.1999 r. podlega zaliczeniu do stażu pracy uprawniającego do wcześniejszej emerytury - takie stanowisko zajął w dn. 18.05.2011 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (I UZP 1/11).

W uchwale podjętej w poszerzonym składzie sędziowie odpowiedzieli na pytanie prawne trzyosobowego składu sędziowskiego SN badającego sprawę pracownicy, której ZUS odmówił przyznania wcześniejszej emerytury (w obniżonym wieku 55 lat). Zakład nie zaliczył do wymaganego 30-letniego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym urlopu wychowawczego, z którego kobieta korzystała w latach 1980–1984.

Na pytanie prawne, czy urlop wychowawczy wykorzystany przed 1999 r. należy traktować jako okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy, sędziowie orzekli, że „okresy bezpłatnego urlopu dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, a następnie urlopu wychowawczego – wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 r. – są od dnia 28 stycznia 1972 r. okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)”. Takie rozstrzygnięcie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ubezpieczonych, którym organy rentowe odmawiały zaliczenia tego okresu do stażu emerytalnego. Osoby te mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o weryfikację dotychczasowych niekorzystnych decyzji.

Przypomnijmy – w dn. 28.01.1972 r. weszła w życie uchwała nr 13 RM z dn. 14.01.1972 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi (M.P. Nr 5, poz. 26). W § 11 ust. 2 tej uchwały przewidziano, że okresy urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym 6 lat uważa się za okres zatrudnienia w rozumieniu przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Małgorzata Tabaszewska

Czytaj również