Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, potwierdzone zostaje wpisem ustaleń do zakładanej karty indywidualnych potrzeb ucznia. Z kolei działania adresowane do ucznia lub grupy uczniów zawiera plan działań wspierających. MEN zamieścił na swojej stronie wzory karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz planu działań wspierających.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) określa zawartość tych dokumentów, ale nie podaje ich wzorów.

Z uwagi na brak obowiązujących wzorów MEN przygotował przykładowe dokumenty – kartę indywidualnych potrzeb oraz plan działań wspierających.

Jak zaznacza resort edukacji, każda szkoła może wypracować własne wzory kartyplanu, dostosowane do jej potrzeb. Zamieszczone na stronie MEN propozycje mają prostą i krótką formę, pozwalającą zawrzeć najistotniejsze – z punktu widzenia wsparcia udzielanego dziecku – informacje.

Przypominamy, że zgodnie z § 22 cyt. rozp. plan działań wspierających powinien zawierać:

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) metody pracy z uczniem;

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

5) działania wspierające rodziców ucznia;

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Z kolei stosownie do zapisu § 27 cyt. rozp. w karcie indywidualnych potrzeb należy zamieścić:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

3) informację dotyczącą:

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,
b) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, o których mowa w § 18 ust. 1;

4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) terminy spotkań zespołu;

Wzory przygotowane przez MEN dostępne są na stronie resortu.

Źródło: MEN

Czytaj również