Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Do końca kwietnia dyrektorzy zdecydują o gotowości przedszkolaka do podjęcia nauki w...

Do końca kwietnia dyrektorzy zdecydują o gotowości przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole

Do końca kwietnia dyrektorzy zdecydują o gotowości przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole

Dyrektorzy placówek, do których uczęszczają dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, do 30 kwietnia mają obowiązek wydać rodzicom "Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej".

Powyższy obowiązek ustanowiony został w rozporządzeniu MEN z dn. 28.05.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624).

Jak stanowi § 3 ust. 5 cyt. rozp., przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, na druku według wzoru nr 70, określonego w załączniku nr 3 do cyt. rozporządzenia.


W odpowiedzi na interpelację SPS-023-20800/11 w sprawie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w której poruszono problem braku odpowiedniej ilości miejsca w poszczególnych punktach tego dokumentu, resort edukacji wskazał, że powyższy druk jest jedynie wzorem, co oznacza, że nauczyciel wypełnia go „dowolnie dysponując miejscem”. Można go zatem powielić, zwiększając powierzchnię w poszczególnych punktach tak, aby przekazać pełną informację o poziomie rozwojowym dziecka i zamieścić bardziej obszerne opinie.

MEN przypomniał również, że Informacja nie jest świadectwem ukończenia przedszkola czy oddziału przedszkolnego. Dokument ten stanowi jedynie podsumowanie pracy z dzieckiem. Znajdą się w nim m.in. informacje o:

  • opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym w szczególności umiejętności społecznych, matematycznych, gotowości do nauki czytania i pisania,

  • sprawności motorycznej dziecka,

  • stopniu samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych,

  • potrzebach rozwojowych dziecka, w tym zauważonych uzdolnieniach i predyspozycjach,

  • zauważonych trudnościach w spełnianiu wymagań programowych w odniesieniu do możliwości dziecka.


Obowiązek takiej oceny (gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole) zapisany został w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która realizowana jest od 01.09.2009 r. Od tego roku na zlecenie MEN wychowawcy przedszkolni przeprowadzają już systematyczne obserwacje pedagogiczne i oceniają, czy dziecko może rozpocząć naukę w pierwszej klasie, jednak o wynikach diagnozy przed wejściem w życie cyt. rozp. w sprawie świadectw informowali rodziców tylko ustnie.

Czytaj również