Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

MEN podał kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

MEN podał kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

MEN podał kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o dochodach” - rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,6%. W myśl art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach rezerwą części oświatowej dysponuje MF, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Kryteria podziału rezerwy

Podział rezerwy następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego MF, po dokonaniu analizy przedłożonych przez j.s.t. wniosków. W 2011 r. będzie się można ubiegać o środki z rezerwy na sfinansowanie następujących zadań:

1)  Korekta kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 z tytułu błędów statystycznych:

 • popełnionych przez kuratoria oświaty przy gromadzeniu danych w systemie informacji oświatowej,

 • powstałych w MEN przy gromadzeniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.

Wnioski można składać do dnia 29.04.2011 r.

2)  Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez j.s.t. w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r.

Wnioski można składać do dnia:

 • 30.06.2011 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2011) ,

 • 14.10.2011 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2011 r.).


3)  Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (szkody spowodowane przez ogień, grad, uderzenie pioruna itp.), pod warunkiem że:

 • zdarzenie losowe miało miejsce w br. (ewentualnie w IV kwartale roku ubiegłego),

 • j.s.t. nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym,

 • j.s.t. zaplanowała środki własne w § 4270, w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej, w wysokości nie niższej niż 50% kwoty różnicy pomiędzy wartością kosztorysową remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania.

J.s.t. może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie, która stanowi różnicę pomiędzy wartością kosztorysową remontu a środkami własnymi zaplanowanymi w § 4270, ale nie wyższej niż wartość kosztorysowa remontu pomniejszona o uzyskane odszkodowanie. W przypadku obiektów oświatowych, które były ubezpieczone j.s.t. może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania.

Wnioski
można składać do dnia:

 • 29 kwietnia 2011 r. – I tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 października do 31 grudnia 2010 r. oraz w I kwartale 2011 r.),

 • 9 września 2011 r. – II tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 r.),

 • 28 października 2011 r. – III tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce we wrześniu i październiku 2011 r.).

4)  Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN.

Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku wzrostu w 2011 r. (wg stanu na dzień 30.09.2011 r. i dzień 10.10.2011 r.) liczby etatów nauczycieli w stosunku do roku 2010 (wg stanu na dzień 30.09.2010 r. i dzień 10.10.2010 r.). Przez liczbę etatów należy rozumieć liczbę nauczycieli zatrudnionych – w szkołach i placówkach uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie KN w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem nauczycieli na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. Podstawą do ustalenia, że danej j.s.t. przysługuje dofinansowanie, będzie ujęte we wniosku oświadczenie o niezwiększeniu się liczby etatów nauczycieli w roku 2011 w stosunku do roku 2010.

Wnioski
można składać do dnia 14.10.2011 r.

5)  Dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (o ile sprzęt i pomoce nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe) oddanych do użytku w okresie od 1 września do 31 grudnia 2010 r. lub w pierwszych trzech kwartałach 2011 r.:

 • pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia,

 • nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne.

J.s.t. nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wyposażenia tych samych pomieszczeń w obiektach oświatowych, na wyposażenie których otrzymały dofinansowanie z rezerwy w 2010 r.

Wnioski można składać do dnia:

 • 29 kwietnia 2011 r. – I tura (dotyczy obiektów oddanych do użytku w okresie od 1 września do 31 grudnia 2010 r. oraz w pierwszym kwartale 2011 r.),

 • 30 września 2011 r. – II tura (dotyczy obiektów oddanych do użytku w drugim i trzecim kwartale 2011 r.).

6)  Dofinansowanie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

W ramach tego kryterium j.s.t. mogą ubiegać się o dofinansowanie prac remontowych (remonty bieżące) w szkołach i placówkach uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej, w tym w szczególności remontów likwidujących utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, występujące w budynkach szkół i placówek oświatowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.

Dofinansowanie nie obejmuje refundacji wydatków poniesionych przez j.s.t. na już wykonane remonty. Ponadto dofinansowanie prac remontowych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych nie może dotyczyć zadań, które w ostatnich dwóch latach realizowane były (współfinansowane) ze środków PFRON.

O dofinansowanie remontów bieżących mogą ubiegać się wyłącznie j.s.t., które:

 • zaplanowały przeprowadzenie remontów bieżących w 2011 r.,

 • udokumentują konieczność wykonania remontów w obiektach oświatowych aktualnymi (tj. z terminem wykonania remontu nie wcześniejszym niż data złożenia wniosku) decyzjami lub nakazami organów nadzoru – państwowych inspekcji lub straży (warunek ten nie dotyczy remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych),

 • uzasadnią konieczność przeprowadzenia remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych oraz potwierdzą, że do szkoły lub placówki uwzględnionej we wniosku uczęszczają uczniowie niepełnosprawni (warunek ten dotyczy wyłącznie remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych),

 • zaplanowały w § 4270 środki własne w wysokości co najmniej 50% wartości kosztorysowej remontu.

Maksymalna liczba obiektów oświatowych, które j.s.t. mogą uwzględnić w składanych wnioskach, ustalana jest na podstawie wielkości zadań edukacyjnych, mierzonych liczbą uczniów przyjętych do kalkulacji ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dla danej j.s.t., wg następującej zasady:

 • j.s.t. z liczbą uczniów poniżej 1 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu w 2 obiektach,

 • j.s.t. z liczbą uczniów mieszczącą się w przedziale od 1 tys. do 5 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu w nie więcej niż 3 obiektach,

 • j.s.t. z liczbą uczniów powyżej 5 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu w nie więcej niż 5 obiektach.

W przypadku miast na prawach powiatu powyższa zasada stosowana jest odrębnie w odniesieniu do części gminnej oraz części powiatowej.

Wnioski
można składać do dnia 15.04.2011 r.

7)  Dofinansowanie j.s.t., w których w 2011 r. wystąpiły klęski żywiołowe (np. powodzie, huragany).


Wysokość strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej powinna być potwierdzona kopią protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat.

Wnioski można składać do dnia 28.10.2011 r.

8)  Inne zadania o jednorazowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (z wyłączeniem m.in. zadań ujętych w ramach kryteriów I-VII oraz zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, realizacją podwyżek wynagrodzeń oraz skutkami awansu zawodowego nauczycieli).

W ramach powyższego kryterium przy weryfikacji wniosków o dofinansowanie będą brane pod uwagę:

 • wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe za rok 2010 (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80113), w relacji do przekazanych w 2010 r. z budżetu państwa kwot części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80113),

 • wysokość dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

 • poziom zadłużenia.

Wnioski można składać do dnia 15.09.2011 r.

Na zakończenie należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium IV, V, VI i VIII dofinansowanie z rezerwy będzie przysługiwało tylko tym j.s.t., w budżetach których w roku 2010 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80113) było nie niższe niż przekazana w 2010 r. z budżetu państwa dla danej j.s.t. kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80113).

Wniosek

Dofinansowanie przyznawane będzie w oparciu o złożone wnioski. Wnioskodawca obowiązany jest złożyć wniosek:

 • w 1 egzemplarzu papierowym (z wyjątkiem kryterium III i VII – 2 kompletne egzemplarze papierowe),

 • opatrzony pieczęciami,

 • podpisany przez osoby upoważnione,

 • wraz z wersją elektroniczną w formacie xls, przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: subwencja@men.gov.pl, z podaniem w temacie wiadomości nazwy województwa).

Wnioski o dofinansowanie powinny wpłynąć do Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa). Nie będą rozpatrywane wnioski j.s.t:

 • które nie będą zgodne z wytycznymi ww. kryteriów,

 • nieprezentujące w załączeniu stosownych dokumentów,

 • złożone po wyznaczonym terminie (w przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu wniosku do MEN),

 • opiewające na kwoty poniżej 1000 zł.

Tomasz Biegański, źródło: men.gov.pl

Czytaj również