Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej

Urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku pedagoga w placówce nieferyjnej ma prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel pracuje 4 godziny dziennie, czyli 20 godzin tygodniowo. Czy przy rozliczaniu godzinowym urlopu wypoczynkowego jeden dzień urlopu tego nauczyciela odpowiada 4 godzinom pracy czy 8 godzinom pracy?

Odpowiedź

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 KN). KN ustala wymiar urlopu nauczyciela, o którym mowa, natomiast w innych kwestiach związanych z urlopem wypoczynkowym, takich jak zasada proporcjonalności, należy odwołać się do unormowań wynikających z k.p. Zgodnie z art. 154 § 2 k.p. wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę przysługujący mu wymiar urlopu, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Obliczając wymiar urlopu pracownika pedagogicznego, o którym mowa w pytaniu, należy zwrócić uwagę na trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze, zgodnie z przywołaną wyżej zasadą proporcjonalności, pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu należy obliczyć proporcjonalnie do wymiaru jego zatrudnienia. Po drugie, w przypadku nauczycieli należy zwrócić uwagę na różnicę między wymiarem czasu pracy a wymiarem zajęć (pensum). Zgodnie z art. 42 ust. 1 KN czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, a pensum (obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć) stanowi jedynie część całego czasu pracy. Wymiar czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu będzie zatem wynosił 20 godzin tygodniowo. Samo pensum nie może być więc podstawą do obliczenia wymiaru urlopu. Trzecią kwestią jest tzw. godzinowe rozliczanie urlopów, zgodnie z zasadą, iż jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Warto w tym miejscu przywołać opinię MENiS dotyczącą zasad rozliczania urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Poniżej cytujemy fragment ze stanowiska ministerstwa:

„Wprawdzie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z ucznia-mi ustawodawca nie przewidział szczegółowego rozliczenia pozostałych realizowanych zadań przez nauczyciela, bezspornie jednak kwestia łącznego wymiaru czasu pracy nauczyciela nie może w tym względzie rodzić wątpliwości. A zatem do wymiaru urlopu należy zaliczyć wszystkie zajęcia i czynności wynikające z 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy. Mając powyższe na uwadze, przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego należy przyjąć, iż dobowa norma czasu pracy pracownika wynosi 8 godzin. Stąd, urlop wypoczynkowy jest udzielany w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 § 1 Kodeksu pracy). Oznacza to, iż nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w szkołach i placówkach "nieferyjnych" jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 280 godzin (35 dni x 8 godzin). Odpowiednio do obowiązujących rozstrzygnięć Kodeksu pracy i ustawy – Karta Nauczyciela wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalamy proporcjonalnie”.

Reasumując, błędem jest ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela tylko w oparciu o pensum. Przy rozliczaniu urlopu należy wziąć pod uwagę łączny wymiar czasu pracy nauczyciela. Pełnozatrudniony nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo i ma prawo do – w rozliczeniu na godziny – 280 dni urlopu wypoczynkowego. W przypadku takiego nauczyciela za jeden dzień urlopu z puli urlopowej potrąca się 8 godzin. W treści pytania zabrakło podstawowej informacji, a mianowicie wymiaru pensum nauczyciela-pedagoga. Stwierdzenie, że nauczyciel pracuje 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie) każe jednak domyślać się, że jest to wymiar jego pensum; taki zresztą wymiar zajęć obowiązuje nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z postanowieniami KN. Jeśli więc pytanie dotyczy nauczyciela pełnozatrudnionego, ma on prawo do pełnego wymiaru urlopu (280 godzin), a jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

październik 2009

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii