Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Czy nauczyciel z 9-letnim stażem pracy w szkole, z czego 4 lata to praca w szkole, a 5 to zatrudnienie w szkole na czas nieokreślony, bez przerw, ma prawo ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia? Nauczyciel ten pracował też w szkole wyższej przez 2 lata.

Odpowiedź

Problematyka zasad oraz warunków udzielania urlopu dla poratowania zdrowia została uregulowana w sposób wyczerpujący w art. 73 KN. Nauczyciel, który ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia, zobowiązany jest spełnić szereg określonych w powyższej regulacji warunków. Jednym z nich jest odpowiedni staż pracy w szkole oraz zatrudnienie na czas nieokreślony w wymiarze pełnego pensum. Zgodnie z ust. 1 powołanego wyżej przepisu urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat. Do siedmioletniego okresu pracy w szkole zalicza się – stosownie do art. 73 ust. 3 KN – okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, iż wymieniony wyżej warunek 7-letniego stażu pracy w szkole dotyczy jedynie pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. Jego spełnienie wymagane jest więc w przypadku nauczyciela, który ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia po raz pierwszy. Okres pracy w szkole powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia, co nie oznacza że cały, nieprzerwany siedmioletni okres pracy musi przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia tego urlopu. Z brzmienia tej regulacji wynika jedynie, że nauczyciel przed przejściem na urlop dla poratowania zdrowia powinien pracować w szkole. Okres siedmioletniego zatrudnienia w szkole nie musi być okresem pracy w pełnym wymiarze pensum na czas nieokreślony, wskazany przepis nie formułuje wprost takiego wymogu. Oznacza to, że dyrektor szkoły może udzielić urlopu nauczycielowi, który – w momencie udzielenia urlopu zdrowotnego – jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony i posiada 7-letni staż pracy w szkole; KN nie wymaga natomiast, by nauczyciel przepracował w szkole 7 lat w wymiarze pełnego pensum i był przez ten okres zatrudniony na czas nieokreślony.

Nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, legitymuje się siedmioletnim stażem pracy w szkole. Jeśli posiada orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego oraz jest aktualnie zatrudniony na czas nieokreślony (umowa o pracę lub zatrudnienie na podstawie mianowania) w pełnym wymiarze zajęć, przysługuje mu prawo do tego urlopu.

październik 2009


Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii