Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska w związku z likwidacją szkoły

Odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska w związku z likwidacją szkoły

Z końcem roku szkolnego zlikwidowana zostanie szkoła, co wiąże się z koniecznością odwołania ze stanowiska jej dyrektora. Na jakiej podstawie prawnej można odwołać dyrektora szkoły? Jaką podstawę prawną należy podać w piśmie odwołującym dyrektora szkoły? W jakim terminie należy przekazać dyrektorowi szkoły odwołanie z funkcji?

Odpowiedź

Rozważając kwestię odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska z powodu likwidacji placówki, należy odwołać się do postanowień art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o., albowiem przepis ten umożliwia odwołanie dyrektora szkoły w każdej chwili i bez wypowiedzenia, a ponadto nie ustanawia sprecyzowanej przyczyny odwołania, wskazuje jedynie, że fakt ten może nastąpić w przypadkach szczególnie uzasadnionych. W punkcie pierwszym powołanego art. 38 ust. 1 zdefiniowane są natomiast konkretne przesłanki, w oparciu o które dyrektor szkoły może być odwołany. W opisanym przypadku dyrektor szkoły może – na mocy art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a u.s.o. – sam zrezygnować z zajmowanego stanowiska w trybie określonym w powołanym przepisie, wówczas odwołanie następuje za trzymiesięcznym wypowiedzeniem z końcem roku szkolnego. Jeżeli chodzi o odwołanie dyrektora na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o., może to nastąpić w dowolnym terminie i następnie jako „niefunkcyjny” nauczyciel może zostać on przeniesiony do innej szkoły.

W treści pisma odwołującego dyrektora szkoły należy podać podstawę prawną, w oparciu o którą czynność ta podejmowana jest przez organ prowadzący. Podstawą taką jest art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o., dlatego też przepis ten – w przypadku odwołania dyrektora szkoły – powinien zostać wymieniony w pierwszej kolejności, następnie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Nie jest konieczne odwoływanie się do postanowień art. 59 ust. 1 u.s.o., nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, ażeby odwołać się do wspomnianego przepisu. Warto również zaznaczyć, że w przypadku odwołania dyrektora z powodu likwidacji szkoły konieczne jest zasięgnięcie opinii kuratora oświaty oraz uzasadnienie odwołania faktem likwidacji.

Należy jeszcze dodać, że w przypadku gdy dyrektor sam rezygnuje ze stanowiska, jakie pełni, wówczas – w swojej decyzji – powołuje się na art. 38 ust. 1 pkt 1 lit a u.s.o.

sierpień 2009

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii