Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Postępowanie w zakresie kwalifikacji prawnej danego zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy zostało określone w przepisach ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 57b ust. 1 powołanej ustawy, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

W rozumieniu art. 57b ust. 2 cyt. ustawy, za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  • zwykłego spożywania posiłków,
  • odbywania nauki lub studiów.

Przebieg postępowania dotyczącego uznawania danego zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy określono w rozp. MPiPS z dn. 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237, poz. 2015, ze zm.).

Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcę lub podmiot określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.).

W myśl § 2 cyt. rozp., uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

1)  oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;

2)  informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;

3)  ustaleń sporządzającego kartę.

Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy (wg zamieszczonego wzoru). Należy podkreślić, że opublikowany wzór wspomnianego dokumentu stosuje się począwszy od 07.05.2012 r., co wynika z wejścia w życie tego dnia rozp. MPiPS z dn. 27.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 482), stanowiącego nowelę do rozp. podstawowego MPiPS z dn. 24.12.2002 r. W ramach rozp. zmieniającego nowe brzmienie otrzymał załącznik do rozp. podstawowego, zawierający wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Pracodawca lub inny podmiot – wskazany w art. 5 ust. 1 ustawy wypadkowej – sporządza kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Pobierz załączniki: