Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Czy religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia obowiązkowe?

Czy religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia obowiązkowe?

Proszę o wyjaśnienie, czy religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie wliczone jest w nowym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w minimalny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla I i II etapu edukacyjnego i do tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Czy można do wyżej wymienionych liczb dodać wymienione w innych aktach prawnych liczy zajęć?

Odpowiedź

 W dniu 20 stycznia 2012 r. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 r. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin zajęć religii lub etyki, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Przepis ten odsyła więc do rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, ze zm.). Zgodnie z kolei z § 1 ust. 1 pkt 1 tego aktu naukę religii w szkołach podstawowych i gimnazjach organizuje się na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). Tak więc nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowym sposobie organizowania nauki religii – nie są to zajęcia obowiązkowe. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 do nowego rozporządzenia, określającym ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, który nie zalicza zajęć z religii do minimalnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Podobnie jest z zajęciami z wychowania do życia w rodzinie, bowiem § 4 ust. 2 pkt nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania odsyła do regulacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756). Zgodnie z § 1 ust. 2 tego aktu zajęcia realizowane są w klasach V i VI szkół podstawowych – nie są więc w ogóle realizowane na pierwszym etapie edukacyjnym.

Michał Łyszczarz
specjalista z zakresu prawa oświatowego

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii