Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ile wynosi pensum nauczycieli pracujących z 5-latkami?

Ile wynosi pensum nauczycieli pracujących z 5-latkami?

Mam pytanie odnośnie do pensum nauczyciela oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, do którego uczęszczają same 5-latki. Czy jego pensum to 22 czy 25 godzin? Proszę o podanie podstawy prawnej udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedź

Karta Nauczyciela w tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 stwierdza, iż nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich mają pensum w wysokości 25 godzin. Z kolei nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich mają pensum w wysokości 22 godzin.

Analiza powyższych regulacji pozwala stwierdzić, że żaden z opisanych przypadków nie obejmuje nauczyciela oddziału przedszkolnego opisanego w pytaniu. Jeżeli do oddziału tego uczęszczają wyłącznie 5-latki to należy wykluczyć drugi z opisanych przypadków, czyli pensum w wysokości 22 godzin, lecz dla nauczyciela pracującego z grupą dzieci 6-letnich. Z kolei pierwszy z opisanych przypadków dotyczy wyłącznie przedszkoli, a Karta Nauczyciela, jak i ustawa o systemie oświaty nie pozwalają na odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących przedszkoli właśnie do szkół podstawowych.

Aby więc odpowiedzieć na zadane pytanie, należy odwołać się do zasad wykładni systemowej i przeanalizować kwestie związane z organizacyjnym podporządkowanie oddziału przedszkolnego. Ustawa o systemie oświaty wskazuje w art. 14 ust. 1, że wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie jednak art. 2 pkt 1 tej ustawy nie wymienia oddziału przedszkolnego jako odrębnej jednostki, stwierdzając jedynie, iż system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. W tym miejscu należy się z kolei odwołać do ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 6 tego aktu w szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

Takie umiejscowienie przepisów pozwalających na utworzenie oddziałów przedszkolnych pozwala na uznanie, że odział faktycznie nie jest traktowany przez przepisy prawa oświatowego jako odrębna jednostka, a wyłącznie jako kolejny oddział w szkole podstawowej. Oznacza to, że nauczyciele oddziału są zatrudniani w szkole podstawowej, ich pracodawcą jest więc dyrektor szkoły podstawowej. W związku z powyższym są nauczycielami szkoły podstawowej i powinni mieć pensum w wymiarze obowiązującym innych nauczycieli szkoły podstawowej – 18 godzin.

Michał Łyszczarz
specjalista z zakresu prawa oświatowego

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii