Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Czy można uzupełnić podwyższone pensum?

Czy można uzupełnić podwyższone pensum?

Nauczyciel zatrudniony w swojej macierzystej szkole na 1,20 etatu, dostał w naszej szkole godziny (ok. 7 - jest nauczycielem zawodu, którego potrzebujemy). Czy możemy godziny w naszej szkole traktować jako uzupełnienie podwyższonego pensum? Nauczyciel zwrócił się w październiku do dyrektora swojej macierzystej szkoły o zgodę na zwiększenie pensum i ją otrzymał. Czy można w ogóle uzupełniać podwyższone pensum? My "zatrudniamy" tego nauczyciela na zasadach uzupełnienia etatu, płaci mu za wszystkie godziny jego szkoła macierzysta.

Odpowiedź

Aby udzielić odpowiedzi, należy przypomnieć definicję instytucji podwyższonego pensum, jak też uzupełnienia etatu. Pierwszą z nich reguluje przepis art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, który stwierdza, że „zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem ust. 2a, w wymiarze:

1) od 19 do 27 godzin – przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9;

2) od 23 do 26 godzin – przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5”.

Przykładowo nauczyciel, który realizuje 18 godzinne pensum, może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o ustalenie pensum w wymiarze większym od 18 godzin i wynoszącym maksymalnie 27 godzin. Podwyższone pensum można ustalić tylko nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia lekcyjne z uczniami i tylko zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. Natomiast w myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy „organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć”. Jak z powyższego wynika, do uzupełnienia pensum w innej szkole może zobowiązać nauczyciela jedynie organ prowadzący szkołę (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa). Należy pamiętać, że do organu prowadzącego szkołę trafiają arkusze organizacyjne ze wszystkich prowadzonych przez niego szkół i placówek. Na ich podstawie organ prowadzący szkołę może podjąć powyższą decyzję. Zobowiązanie nauczyciela do uzupełniania pensum w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie może odbyć się na podstawie porozumienia dyrektora szkoły macierzystej oraz dyrektora szkoły, w której nauczyciel miałby uzupełniać pensum. Obowiązek taki może nałożyć na nauczyciela jedynie organ prowadzący. Z treści pytania wynika, że w szkole macierzystej nauczyciel realizuje podwyższone pensum, wskazuje o tym wartość ułamkowa etatu, tj. 1,20 etatu, podczas gdy otrzymuje dodatkowo kilka godzin w innej szkole, w domniemaniu jako godziny uzupełniające etat. W ocenie autora nie ma prawnego uzasadnienia uzupełnianie tzw. podwyższonego pensum, ponieważ są to dwie różne instytucje. Podwyższenie pensum, czyli zwiększenie godzin maksymalnie do 0,5 etatu, odbywa się na pisemny wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły, natomiast decyzję w zakresie realizowania instytucji uzupełnienia etatu podejmuje organ prowadzący. Jeśli w szkole, w której otrzymał nauczyciel kilka godzin zajęć, nie zawarto dodatkowej umowy o pracę, to należałoby te godziny traktować jako uzupełnienie etatu, bo tylko taka instytucja pozwala wykonywać faktycznie pracę w innym miejscu bez zawierania odrębnej umowy. Pozostaje jedynie wątpliwość dotycząca wskazanego wymiaru etatu realizowanego w macierzystej szkole, bowiem jest to wartość przekraczająca pełny etat. Niezrozumiałym pozostaje fakt, iż przy zwiększonym etacie dochodzi do jednoczesnego uzupełnienia etatu. Brak precyzyjnych danych w tym zakresie nie pozwala rozwiać wątpliwości.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa oświatowego

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii