Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Dni wolne od zajęć a wynagrodzenie nauczycieli

Dni wolne od zajęć a wynagrodzenie nauczycieli

Czy za dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalane przez dyrektora szkoły na podstawie rozp. o organizacji roku szkolnego nauczyciele otrzymują wynagrodzenie? Czy należy im płacić za przypadające w tych dniach godziny nadliczbowe? Jak wygląda rozliczenie finansowe tygodnia, w którym przypada taki dzień wolny?

Odpowiedź

W pytaniu jest mowa o rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) zmienionym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1245). Rozporządzenie to przewiduje obecnie dwa rodzaje dni wolnych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 zmienionego rozporządzenia dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

  • szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego – do 6 dni,
  • gimnazjów – do 8 dni,

  • liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni.


Te dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

1)   w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

  • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

  • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • egzamin maturalny,

  • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

2)  w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

3)  w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

W § 5 ust. 3 cyt. rozporządzenia został wprowadzony przepis zobowiązujący dyrektora szkoły do powiadamiania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września tego roku szkolnego. Jednakże z uwagi na fakt, że rozporządzenie zmieniające weszło w życie dopiero 6 października 2010 r. w bieżącym roku szkolnym informacje te należy przekazać uczniom i ich rodzicom w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 5 listopada.

Oprócz przedstawionych wyżej dni wolnych, rozporządzenie przewiduje w § 5 ust. 4, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub placówki może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Dodatkowe dni wyznacza się po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Podsumowując – mamy więc dni wolne ustalone przez dyrektora do 30 września roku szkolnego oraz dni wolne ustalone w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy czym przypadające na te niezaplanowane wcześniej dni wolne zajęcia należy odpracować w wyznaczoną sobotę. Nie ma więc problemu z ustaleniem wynagrodzenia za te dni – nauczyciele otrzymują je za faktycznie przepracowane w sobotę godziny.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku dni ustalonych przez dyrektora do 30 września danego roku szkolnego. Należy zauważyć bowiem, że są to dni, w których nie są realizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, co oznacza jednocześnie, że należy realizować w te dni zajęcia opiekuńcze. Dotyczy to zresztą również dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia – w te dni również nie realizujemy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, lecz musimy zapewnić opiekę.

Można w tym momencie przytoczyć fragment interpretacji przywołanych przepisów dokonanej przez Łódzkiego Kuratora Oświaty – „dni wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Stosownie do postanowień Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28, z późn. zm.). Ustawa Karta Nauczyciela nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli dodatkowe dni wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi w przepisach ogólnych”. W istocie z uwagi na konieczność realizacji zajęć opiekuńczych nauczyciele powinni być w dni wolne w szkole obecni – wówczas im za tą obecność należy zapłacić, gdyż normalnie świadczyli pracę. W istocie więc, biorąc pod uwagę tę interpretację kuratora, dni wolne, o których mowa w rozporządzeniu, są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów, lecz nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. Taka interpretacja nie wydaje się jednak do końca prawidłowa – zapewnienie opieki w dniu wolnym nie musi przecież wymagać obecności wszystkich nauczycieli szkoły, a opieka może być realizowana przez zajęcia świetlicowe. W takim jednak razie wynagrodzenie za ów dzień wolny przysługuje jedynie nauczycielom, którzy faktycznie pracowali w danym dniu. Zasada ta dotyczy również wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – co do zasady przysługuje ono za godziny faktycznie przepracowane.

Michał Łyszczarz
specjalista z zakresu prawa oświatowego

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii