Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Czy uczeń, który ma 18 lat, może uczęszczać do gimnazjum?

Czy uczeń, który ma 18 lat, może uczęszczać do gimnazjum?

Czy uczeń gimnazjum dla młodzieży może po ukończeniu 18 lat nadal uczęszczać do tego gimnazjum? Jeżeli tak, to jak długo?

Odpowiedź

W świetle treści art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty „obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia”. Oznacza to w praktyce, iż uczeń, który osiągnął pełnoletność nie podlega obowiązkowi szkolnemu, jednakże nie może to oznaczać pozbawienia go prawa do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych, zagwarantowanego w art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

W związku z powyższym uczeń gimnazjum, który skończył 18 lat może nadal uczęszczać do gimnazjum, aż do jego ukończenia. Cytując słowa innego autora, stwierdzić wypada, iż „ustawa nie rozstrzyga więc wprost, czy wygaśnięcie obowiązku szkolnego ze względu na ukończenie przez ucznia 18 roku życia powoduje obligatoryjność skreślenia go z listy uczniów gimnazjum. M. Pilich w komentarzu do art. 15 ustawy (Mateusz Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2006, s. 167–168.) zwraca uwagę na dwie możliwe wykładnie tego zapisu:

  • wygasa obowiązek szkolny, jednakże w dalszym ciągu uczeń może (jeśli chce) kontynuować naukę aż do skończenia szkoły,
  • uczeń ze względu na osiągnięty wiek nie może kontynuować nauki w gimnazjum dla młodzieży”.

Zatem brak jest jasnej i niebudzącej wątpliwości podstawy prawnej, która umożliwiałaby udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. W każdym razie stwierdzić należy, że od swobodnego uznania przede wszystkim tego ucznia zależeć będzie, czy stanie się faktem kontynuowanie przez niego nauki po ukończeniu 18 roku życia.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii