Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zatrudnienie emerytowanego nauczyciela

Zatrudnienie emerytowanego nauczyciela

W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011 przewidziano więcej godzin zajęć z języka niemieckiego niż w roku ubiegłym. Ponieważ obecnie brakuje nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami do nauczania tego języka, szkoła zamierza zatrudnić emerytowanego nauczyciela dyplomowanego, który już wcześniej pracował na tym stanowisku. Nauczyciel ten wyraził chęć pracy w wymiarze połowy pensum. Proszę o wyjaśnienie, czy przepisy Karty Nauczyciela przewidują jakieś ograniczenia w zatrudnianiu nauczycieli przebywających na emeryturze, czy też nawiązywanie z nimi stosunku pracy odbywa się na takich samych zasadach jak z innymi nauczycielami? Czy nauczycielowi-emerytowi, ponownie zatrudnionemu w szkole, należy zaliczyć wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia (przed przejściem na emeryturę), np. do dodatku stażowego?

Odpowiedź

Regulacje KN nie ustanawiają żadnych odrębnych zasad w odniesieniu do zatrudniania w szkole emerytowanych nauczycieli, nie wprowadzają też żadnych ograniczeń (zakazów) w tej materii. Do nauczycieli-emerytów zastosowanie mają zatem wszystkie regulacje art. 10 KN dotyczące zasad nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Nie ma przeszkód, by emerytowany nauczyciel został zatrudniony na podstawie mianowania w oparciu o art. 10 ust. 5 KN, jeśli spełnione są warunki określone w tym przepisie – m.in. warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Z treści pytania wynika jednak, że szkoła może zagwarantować nauczycielowi tylko 1/2 pensum, a to wyklucza nawiązanie z nim stosunku pracy na podstawie mianowania. W takim wypadku możliwe jest zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć, taką ewentualność przewiduje art. 10 ust. 6 KN. Z nauczycielem dyplomowanym, również tym korzystającym z uprawnień emerytalnych, można też zawrzeć umowę terminową, na okres jednego roku szkolnego – jeśli istnieją ku temu określone przesłanki. Co do zasady bowiem, umowę o pracę na czas określony nawiązuje się z nauczycielem stażystą na okres jednego roku szkolnego w celu odbycia stażu. W przypadku nauczycieli posiadających wyższy stopień awansu zawodowego KN dopuszcza możliwość zatrudnienia na czas określony tylko w wyjątkowych wypadkach – jeśli wymaga tego organizacja pracy szkoły lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela; wówczas z nauczycielem można nawiązać stosunek pracy w ciągu roku szkolnego na czas określony (art. 10 ust. 7 KN). Krótko mówiąc, z nauczycielem emerytem, któremu szkoła nie jest w stanie zagwarantować pełnego pensum, można nawiązać stosunek pracy zarówno w trybie art. 10 ust. 6 KN (umowa o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy), jak i w trybie art. 10 ust. 7 KN (umowa o pracę na czas określony). Wybór trybu zatrudnienia nauczyciela należy do dyrektora szkoły i uzależniony jest od konkretnych okoliczności, jakie występują w szkole.

Pytanie o zaliczanie do okresu pracy uprawniającego do dodatku stażowego wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia występujących przed przejściem na emeryturę pojawia się często przy okazji nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami-emerytami. Dlatego też należy mocno podkreślić, że przepisy tę problematykę regulujące – art. 33 KN oraz § 7 rozp. MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) – nie ustanawiają w tej materii żadnych ograniczeń. W stażu pracy emerytowanego nauczyciela należy uwzględnić wszystkie zakończone okresy zatrudnienia „sprzed emerytury”. Nauczycielowi, o którym mowa w pytaniu, przysługuje więc dodatek stażowy w wysokości uzależnionej od całego okresu zatrudnienia (oraz innych okresów zaliczanych na mocy odrębnych przepisów – np. pracy w gospodarstwie rolnym), z tym że w wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii