Biblioteka Prawa Oświatowego

ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zwolnienie dyscyplinarne nauczyciela mianowanego

Zwolnienie dyscyplinarne nauczyciela mianowanego

Czy można zwolnić dyscyplinarnie nauczyciela mianowanego, który rażąco zaniedbuje swoje obowiązki?

Odpowiedź

Tak, bowiem zgodnie z art. 75 Karty Nauczyciela, nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela, lub uchybienie obowiązkom określonym  w art. 6 Karty. Przepis ten z kolei wskazuje, iż nauczyciel obowiązany jest:

  • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
  • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
  • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
  • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Katalog kar dyscyplinarnych za naruszenie wymienionych wyżej obowiązków określony został w art. 76 KN, i należy do nich:

  • nagana z ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Wymienione wyżej kary dyscyplinarne nie są jednak wymierzane przez dyrektora szkoły, czy też organ prowadzący, lecz przez komisje dyscyplinarne. Postępowanie jest dwuinstancyjne, w pierwszej instancji orzekają komisje usytuowane przy wojewodach, drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych jest odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku spraw dyscyplinarnych nauczycieli szkół artystycznych - odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 77 ust. 2 KN). Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, wyznaczonego przez organ przy którym powstała komisja dyscyplinarna. W praktyce więc, w przypadku gdy dyrektor szkoły poweźmie wiadomość o uchybieniu obowiązkom przez nauczyciela, które to uchybienie uzasadniałoby zastosowanie jednej z kar dyscyplinarnych (np. zwolnienia z pracy), powinien zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem  o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego. W praktyce organem tym będzie Kurator Oświaty jako sprawujący nadzór pedagogiczny. Rzecznik dyscyplinarny podejmie decyzję o ewentualnym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego na podstawie informacji Kuratora.

Odpowiedzi udzielił:
Michał Łyszczarz
Specjalista z zakresu prawa oświatowego

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii