Polskie Prawo - Profesjonalny portal prawny

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Na co można wydać otrzymane z gminy dotacje?
22-07-2016
"Niepubliczne przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy z tej dotacji może pokryć koszty ubezpieczenia /35zł/ dziecka w przedszkolu oraz zakupić książki i inne materiały dydaktyczne dla dzieci...
IMAGE Zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa - na razie bez zmian
15-07-2016
Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra finansów. Projekt zakłada przedłużenie na...
IMAGE Organizacja nowego roku szkolnego 2016/2017 i skrócenie zajęć
14-07-2016
Na stronie internetowej MEN jest dostępny projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Nowelizacja ta ma wejść w życie od 01.09.2016 r. i zakłada, że...
IMAGE Urlop wypoczynkowy nauczyciela
13-07-2016
"Czy należy skierować nauczyciela na badania lekarskie w sytuacji gdy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia rozpoczyna urlop wypoczynkowy?"
IMAGE Wymiar czasu pracy - godziny ponadwymiarowe i godziny nadliczbowe
12-07-2016
„Jaką wpisać w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy dla osoby zatrudnionej na 3/4 etatu?” W przypadku gdy chodzi o godziny ponadwymiarowe nauczyciela, to...
Czy nowy system doskonalenia nauczycieli sprosta wyzwaniom stawianym szkole? obowiązuje ...
26-11-2012
Kontrola przyniosła niepokojące wyniki. „System kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla...
IMAGE Na co można wydać otrzymane z gminy dotacje?
22-07-2016
"Niepubliczne przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy z tej dotacji może pokryć koszty ubezpieczenia /35zł/ dziecka w przedszkolu oraz...
IMAGE Czas pracy nauczyciela, a matury
06-07-2016
"Jestem nauczycielem w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych. Nasz dyrektor kazał nam przyjść w dni maturalne (mimo że nie jestem w żadnej...
IMAGE Ustawa o systemie oświaty w latach 2016–2019 – szczegółowy wykaz zmian
25-01-2016
W tabeli przedstawiamy wykaz przepisów ustawy o systemie oświaty, które jako zmienione lub dodane wejdą w życie w ciągu najbliższych czterech...
IMAGE Zasady działania placówek publicznych – nowe rozporządzenie
19-11-2015
We współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka MEN przygotowało nowe regulacje dotyczące zasad działania placówek publicznych. Będą one stosowane w...

Jednolite przepisy o stopniach naukowych i tytule naukowym
04-07-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 03.06.2016 r. ogłoszono nowy jednolity tekst ustawy z dn. 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w...
Pracownicy samorządowi - ogłoszono jednolite przepisy
30-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 10.06.2016 r. opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Wspomniane obwieszczenie zostało...
Na co można wydać otrzymane z gminy dotacje?
22-07-2016
"Niepubliczne przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy z tej dotacji może pokryć koszty ubezpieczenia /35zł/ dziecka w przedszkolu oraz zakupić książki i inne materiały dydaktyczne dla...
Urlop wypoczynkowy nauczyciela
13-07-2016
"Czy należy skierować nauczyciela na badania lekarskie w sytuacji gdy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia rozpoczyna urlop wypoczynkowy?"
Czy można zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych?
06-07-2016
"Mam przydzielone dodatkowo 2 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. Są to nadgodziny stałe. Wyjechałam ze swoją klasą na wycieczkę. W tym samym czasie Jaś wyjechał na swoją wycieczkę....
Czas pracy nauczyciela, a matury
06-07-2016
"Jestem nauczycielem w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych. Nasz dyrektor kazał nam przyjść w dni maturalne (mimo że nie jestem w żadnej komisji) i przebywać w tym czasie w szkole. Czy to jest...
Zanim zaczniesz pracę za granicą – 10 cennych wskazówek
04-07-2016
Dokumenty, kontakty, bezpieczeństwo... o czym jeszcze należy pamiętać, organizując swój pierwszy wyjazd do pracy za granicą? Jeśli planujesz zarobkową emigrację, sprawdź, co radzą...
8-letnie podstawówki (SP) i 4-letnie licea (LO)
29-06-2016
Minister Edukacji Narodowej zapowiedziała powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego (8 + 4).
Na co można wydać otrzymane z gminy dotacje?
22-07-2016
"Niepubliczne przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy z tej dotacji może pokryć koszty ubezpieczenia /35zł/ dziecka w przedszkolu oraz zakupić książki i inne materiały dydaktyczne dla...
Zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa - na razie bez zmian
15-07-2016
Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra finansów. Projekt zakłada...
Organizacja nowego roku szkolnego 2016/2017 i skrócenie zajęć
14-07-2016
Na stronie internetowej MEN jest dostępny projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Nowelizacja ta ma wejść w życie od 01.09.2016 r. i zakłada,...
Subkonta dla zabezpieczenia świadczenia wychowawczego - będą zmiany dotyczące programu Rodzina 500 plus
13-06-2016
Świadczenie wychowawcze nie zostanie zajęte przez komornika, a na wysokość alimentów nie wpłynie otrzymywanie świadczenia wychowawczego. Powstaną także  specjalne subkonta dla osób...

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Czy można zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych?
"Mam przydzielone dodatkowo 2 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. Są to nadgodziny stałe. Wyjechałam ze swoją klasą na wycieczkę. W tym samym czasie Jaś wyjechał na swoją wycieczkę. Dyrekcja...
IMAGE VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci
Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT?
IMAGE Zmiany w podstawie programowej - nowe akty wykonawcze
W dniu 17 czerwca zostały podpisane dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
IMAGE Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych
W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przypominamy kilka zasad dotyczących umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach szkolnych.
IMAGE Zmiany w przepisach dotyczących świadectw
Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i...
IMAGE Zmiany w systemie oświaty zapowiadane na 1 września 2016
Na posiedzeniu w dniu 31 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.
IMAGE Nowe przepisy dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii
W dniu 31 maja Minister edukacji Anna Zalewska wraz z ks. bp Markiem Mendykiem, Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji...
IMAGE Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 344 713 uczniów spośród 349 023 uczniów VI klasy szkoły podstawowej (98,8%). Uczniowie, którzy z...
IMAGE Dodatek stażowy
Jak wyglądają zasady wypłacania dodatku za wysługę lat? "Nauczycielka jest zatrudniona w dwóch szkołach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pensum i otrzymuje w każdej ze szkół dodatek stażowy...

O tym się mówi

Na co można wydać otrzymane z gminy dotacje?
22-07-2016  
"Niepubliczne przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy z tej dotacji może pokryć koszty ubezpieczenia /35zł/ dziecka w przedszkolu oraz zakupić książki i inne materiały dydaktyczne dla...
Teczka akt pracownika
20-07-2016  
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla